DEV Community

Aydın Yakar
Aydın Yakar

Posted on • Updated on

Golang 101: Fonksiyonlar (Functions)

Fonksiyonlar main() fonksiyonu dışında tanımlanmalıdır fakat bir istisna olan Fonksiyonun Değişkene Atanması ise tam tersi main() içerisinde tanımlanmak zorundadır.

package main

import "fmt"

// Ayrı Ayrı Argüman Tanımları ve Değer Dönme
func topla(a int, b int) int {
  return a + b
}

// Ayrı Türlerden Argümanları Gruplama
func cikar(a, b int) int {
  return a - b
}

// Fonksiyona Kesit (Slice) Argümanı
func ortalama(kesit []int) int {
  var toplam int
  for _, sayi := range kesit {
    toplam += sayi
  }

  return toplam / len(kesit)
}

// Çift Çıktı
func hesapla(kesit []int) (int, int) {
  var toplam, ortalama int
  for _, sayi := range kesit {
    toplam += sayi
  }

  ortalama = toplam / len(kesit)

  return toplam, ortalama
}

// Değişken Sayılı Argüman Kullanma
func topla2(sayilar ...int) int {
  var toplam int
  for _, sayi := range sayilar {
    toplam += sayi
  }

  return toplam
}

// Fonksiyonun Çağrılması
func main() {

  sonuc := topla(1, 2)
  fmt.Println("Toplam:", sonuc)

  sonuc = cikar(3, 1)
  fmt.Println("Kalan:", sonuc)

  kesit := []int{100, 200, 300, 400, 500}
  sonuc = ortalama(kesit)
  fmt.Println("Ortalama:", sonuc)

  // Fonksiyonun Değişkene Atanması
  a, b := 3, 5
  topla := func() int {
    return a + b
  }()
  topla2 := func() int {
    return a + b
  }
  fmt.Println(topla)
  fmt.Println(topla2())
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
Toplam: 3
Kalan: 2
Ortalama: 300
8
8
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

çalıştır!

Ayrı Ayrı Argüman Tanımları ve Değer Dönme

func topla(a int, b int) int {
  return a + b
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Fonksiyon argümanlarından a ve b için int türünde girdi tanımlandı. Toplama işleminin dışarı çıkarılabilmesi return için de int türü tanımlandı.

Ayrı Türlerden Argümanları Gruplama

func cikar(a, b int) int {
  return a - b
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Fonksiyon da belirtilecek argümanlar aynı türden ve ardışık ise virgülle ayrılarak topluca belirtilebilir. Örnekte a ve b türleri aynı olduğu için tek seferde int olarak belirtildi.

Fonksiyona Kesit (Slice) Argümanı

func ortalama(kesit []int) int {
  var toplam int
  for _, sayi := range kesit {
    toplam += sayi
  }

  return toplam / len(kesit)
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Fonksiyona girilen kesit (slice) for ve range ile toplanıp, sonuç kesit eleman sayısına (len()) bölünerek döndürülüyor.

Çift Çıktı

func hesapla(kesit []int) (int, int) {
  var toplam, ortalama int
  for _, sayi := range kesit {
    toplam += sayi
  }

  ortalama = toplam / len(kesit)

  return toplam, ortalama
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Range ile yapılan döngü içi atamalarda (a, b := range degisken) kullanımındaki örneklerde çoğunlukla çift değer görmüştük, burada da fonksiyondan return ile çift değer dönüyoruz. Fakat öncesinde fonksiyondan çift değer döneceği belirtilmelidir (int, int).

Değişken Sayılı Argüman Kullanma

func topla2(sayilar ...int) int {
  var toplam int
  for _, sayi := range sayilar {
    toplam += sayi
  }

  return toplam
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Argümanda tür belirtecinden önce konulan ... nokta ile belirsiz sayıda argüman girileceği belirtilmiştir. Eğer girilecek argüman sayısı belli farklı argümanlar var ise belirsiz olan en sona girilmelidir: func fonksiyon(sayi int, harfler ...string) gibi.

Fonksiyonun Değişkene Atanması

  a, b := 3, 5
  topla := func() int {
    return a + b
  }()
  topla2 := func() int {
    return a + b
  }
  fmt.Println(topla)
  fmt.Println(topla2())
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu en ilginç fonksiyon tanımlama yöntemidir. Değişkene atanan fonksiyon da fonksiyon adı değişkenin kendisidir. Girdi için argüman belirtilmiyor ve çıktılar (return) var ise türler belirtilmelidir. İki ayrı fonksiyon olan topla ve topla2 arasında küçük bir fark vardır o da Println ile ekrana yazma sırasında da açıkça görülmektedir. Dikkatlice inceleyerek aradaki farkı bulacağınızı düşünüyorum. Bu fark aslında fonksiyon tanımlama ve çağırma sırasında () kullanımının zorunlu olduğunu gösteriyor. Aksi bir kullanım görmedim ama varsa lütfen yorumlarda belirtiniz.

NOT: Fonksiyonların çağrılması ile ilgili kısımlar main() fonksiyonunda gösterilmiştir.

Top comments (0)