DEV Community

Aydın Yakar
Aydın Yakar

Posted on • Updated on

Golang 101: Koşul (If/Else)

Koşul operatörleri olan If ve Else detaylarına bakalım.

package main

import "fmt"

func main() {

  i := 10

  // Basit if kullanımı
  if i%5 == 0 {
    fmt.Printf("%d rakamı 5'e kalansız bölünebilir.\n", i)
  }


  // If/Else kullanımı
  if i < 5 {
    fmt.Printf("%d küçüktür 5'ten\n", i)
  } else {
    fmt.Printf("%d büyüktür 5'ten\n", i)
  }

  // Değişkenin tanımıyla If kullanımı
  if sayi := 7; sayi < 0 {
    fmt.Printf("%d rakamı 0'dan küçüktür!\n", i)
  } else if sayi < 10 {
    fmt.Printf("%d rakamı 10'dan küçüktür!\n", sayi)
  } else {
    fmt.Printf("%d iki koşulu da sağlamıyor!\n", sayi)
  }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
10 rakamı 0'a bölünebilir.
10 büyüktür 5'ten
7 rakamı 10'dan küçüktür!
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Çalıştır!

Basit If Kullanımı

  if i%5 == 0 {
    fmt.Printf("%d rakamı 5'e kalansız bölünebilir.\n", i)
  }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Basit if koşulunda i değişkeninin mod(5)'i alınarak 0'a eşit olup olmadığı kontrol ediliyor.

If/Else Birlikte Kullanımı

  if i < 5 {
    fmt.Printf("%d küçüktür 5'ten\n", i)
  } else {
    fmt.Printf("%d büyüktür 5'ten\n", i)
  }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

If koşul bloğu koşulu sağlamaz ise else bloğu çalışmaktadır.

Değişken Tanımlama; If / Else If / Else Kullanımı

  if sayi := 7; sayi < 0 {
    fmt.Printf("%d rakamı 0'dan küçüktür!\n", i)
  } else if sayi < 10 {
    fmt.Printf("%d rakamı 10'dan küçüktür!\n", sayi)
  } else {
    fmt.Printf("%d iki koşulu da sağlamıyor!\n", sayi)
  }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Standart if kullanımlarından farklı olarak önce sayi değişkeni tanımlanıp ardından koşul belirtilmiştir. Unutulmaması gereken ise sayi değişkeninin koşul blokları tamamen bittikten ölmesidir.

Printf

Örnekler de fmt.Printf fonksiyonunu kullandık. Çıktı formatını düzenlemekte kullanılmaktadır. Aynı zamanda \n ile de new line yani çıktı sonrası yeni satır oluşturulması sağlanmıştır.

Top comments (0)