DEV Community

Aydın Yakar
Aydın Yakar

Posted on • Updated on

Golang 101: Değerler (Values)

Golang değer türlerine hızlıca bir bakalım.

package main

import "fmt"

func main() {

  // string (metin)
  fmt.Println("golang " + "101")

  // integer (tam sayı)
  fmt.Println("Toplam =", 1+1)

  // float (kesirli)
  fmt.Println("Bölüm =", 3.14/1.6)

  // boolean (mantıksal)
  fmt.Println(true || false)
    fmt.Println(true && false)
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
golang 101
Toplam = 2
Bölüm = 1.9625
false
true
false
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

çalıştır!

String (Dize)

String türü harfler, sayılar ve diğer karakterlerden (tab, yeni satır vb. dahil) oluşabilir. String türündeki bir değeri yine aynı türdeki bir değer ile toplamaya çalıştığınız da (değerler sayı bile olsa) iki değeri yan yana getirecektir. Aksi durumda çalıştırmak istediğimiz de mismatched types (uyumsuz türler) şeklinde hata oluşur.

Integer (Tam sayı) ve Float (Kesirli) Sayılar

Tam sayılar işaretli (negatif) ve işaretsiz (pozitif) sayılar olarak ikiye ayrılır. Tam sayılarda yapılacak 4 işlemde sonuç kesirsiz olarak verilir. Örneğin 3/2 bölme işleminin çıktısı 1'dir. Kesirli işlemlerde ise eğer sonuç kesirli ise çıktı da kesirli olacaktır.

Boolean (Mantıksal)

Mantıksal değerlerde çıktılar da mantıksal operatörler olarak sağlanır. Yukarıdaki örnekte true && false çıktısı doğru (1) ve yanlış (0) sonucunun mantıksal değeri olan false yani yanlış'dır.

Değerler konusunu değişkenler konusunda daha detaylı göreceğiz.

Top comments (0)