DEV Community

MustafaSamedYeyin
MustafaSamedYeyin

Posted on

 

Asp.net core Routing Convational Routing Giriş.

Convational Routing nedir ?

app.UseEndpoints middleware'ini kullanarak yarattığımız route'lara geleneksel routing veya convational routing denir.

Convational Routing örnekleri ?

Öncelikle bir model-view-controller projesi yaratalım.

Startup.cs dosyasında Configure metodunun en altına bakarsak :

app.UseEndpoints(endpoints =>
      {
        endpoints.MapControllerRoute(
          name: "default",
          pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
      });
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

gördüğünüz üzere burada conventional bir route tanımlanmış, burada :
a.) app.UseEndpoints ile bir convational rotue tanımlayacağımzı söylüyoruz.
b.) endpoint parametreli action ile birlikte, route'u belirleyeceğimiz MapControllerRoute metodununa şu name ve pattern değerlerini veriyoruz.
c.) "name" verilen isim convational routing ismidir ve benzersiz olmalıdır.
d.) pattern ise aşağıdakigi gibidir.

pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Burada {controller=Home} yazması şuna sebep olmaktadır : İlk başta controller'ı route olarak eklediğimizi ve eğer controller parametresi verilmez ise default olarak HomeController'A yönlendirme yapmamıza sebep olmaktadır.

"/" ifadesinden sonra {action=Index} yazması şuna sebep olmaktadır : İkincil olarak action'ı parametreye eklediğimizi ve eğer action belirtilmez ise Index adlı action gideceleğini söylemiş oluyoruz.

{id?} adlı ifade ise "?" işaretinden dolayı opsiyoneldir anlamı taşır ama isteğimize istersek id de parametre olarak geçebiliriz demektir.

Örnekler :

1.) İlk parametresi action olan,action default değerinin "Index" olduğu, ikinci parametresi controller olan ve controller'ın default değerinin "Blog" olduğu pattern'i nasıl belirtiriz ?

Cevap :

pattern: "{action=Index}/{controller=Blog}");
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2.) Yukarıdaki isteğe bir de opsiyonel olarak : "yazar" adında bir opsiyonel bir değer katmak istersek nasıl yaparız ?

Cevap :

pattern: "{action=Index}/{controller=Blog}/{yazar?}");
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3.) Yukarıdaki isteğe sadece sabit bir değer olan "Mustafa" değeriyle başlamasını istersek ne yapmalıyız ?

Cevap :

pattern: "Mustafa/{action=Index}/{controller=Blog}/{yazar?}");
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu cevaptan görüldüğü üzere sabit değerleri {} içerisine koymuyoruz.

Örnekleri bitirdik

Şimdi bir kısayola değinmek istiyorum :
Aşağıdaki kodların ikiside eşit anlama gelmektedir :

 app.UseEndpoints(endpoints=> {

        endpoints.MapDefaultControllerRoute();
      });

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
app.UseEndpoints(endpoints =>
      {
        endpoints.MapControllerRoute(
          name: "default",
          pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
      });

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

MapDefaultControllerRoute adlı metot aşağıdaki görüldüğü üzere ilk parametre olarak controller(default'u Home), ikinci parametre olarak action(default'u Index) ve opsiyonel olarak id parametresi alır.

alt text

Ya birden çok route'u aynı anda tanımlamak istersek ?

Hemen bir örnek yapalım :

app.UseEndpoints(endpoints =>
      {
        endpoints.MapControllerRoute(
          name: "Birincil",
          pattern: "{controller=Blog}/{action=Index}");
        endpoints.MapControllerRoute(
          name: "default",
          pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
      });

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

gördüğünüz endpoints.MapControllerRoute üzerinden istediğimiz kadar endpoint oluşturabiliriz ama dikkat!! endpoints.MapControllerRoute ile tanımlanmış route'larda yukarıdaki'ların önceliği vardır. Yani gelen istek ilk başta "Birincil" adlı route'a uyuyorsa, "default" route'a bakılmaz "Birincil" adlı route'a göre işlem yapılır.

Bir dahaki yazımda "Attribute Routing"i işleyeceğim.

Bir dahaki yazımda görüşmek dileğiyle.

En iyi dileklerim ile.

Mustafa Samed Yeyin.

Top comments (0)

Here is a post you might want to check out:

Regex for lazy developers

regex for lazy devs

Sorry for the callout 😆