DEV Community

Rümeysa Öz for Açıklab

Posted on • Originally published at dev.to

Docker Compose ile Prometheus Kurulumu

‼️ İlgili makinede Docker ve Docker-Compose kurulu olduğu varsayılarak anlatım gerçekleştirilmiştir. Eğer kurulu değilse, ilk adım olarak kurulumlarını gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bu kaynaktan yaralanılabilir.

1. Prometheus Nedir?

Prometheus, ölçüm ve izleme sistemlerini bir araya getirmek için kullanılan açık kaynaklı bir araçtır. Prometheus, hizmetlerin sağlığını, performansını ve verimliliğini izlemek için birçok ölçüm ve gösterge toplar.

Ayrıca, esnek ve ölçeklenebilir bir yapıya sahiptir ve HTTP üzerinden metrikleri alabilir. Bir diğer yazıda bahsi geçecek olan Grafana ile birlikte kullanılarak görselleştirme ve raporlama için kullanılabilir.

2. Konfigürasyon

Prometheus konfigürasyonu için iki yaml dosyası oluşturulur:

 • prometheus/prometheus.yml
 • docker-compose.yml

2.1 Konfigürasyon dosyası: prometheus/prometheus.yml

prometheus.yml dosyasının konfigüre edilebilmesi için aşağıdaki adımlar izlenir.

 • İlk olarak şu komut ile ana dizinde prometheus adlı bir dosya oluşturulur:
 mkdir prometheus
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Ardından bu dizine gidilir:
 cd prometheus
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • prometheus.yml dosyasının içine girilir:
 nano prometheus.yml
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Dosyanın içine aşağıdaki aşağıdaki veriler girilir ve kaydedilip çıkılır:
 my global config
global:
 scrape_interval:   15s # By default, scrape targets every 15 seconds.
 evaluation_interval: 15s # By default, scrape targets every 15 seconds.
 # scrape_timeout is set to the global default (10s).

 # Attach these labels to any time series or alerts when communicating with
 # external systems (federation, remote storage, Alertmanager).
 external_labels:
   monitor: 'my-project'

# Load and evaluate rules in this file every 'evaluation_interval' seconds.
rule_files:
 - 'alert.rules'
 # - "first.rules"
 # - "second.rules"

# alert
alerting:
 alertmanagers:
 - scheme: http
  static_configs:
  - targets:
   - "alertmanager:9093"

# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
 # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.

 - job_name: 'prometheus'

  # Override the global default and scrape targets from this job every 5 seconds.
  scrape_interval: 15s

  static_configs:
     - targets: ['localhost:9090']

 - job_name: 'cadvisor'

  # Override the global default and scrape targets from this job every 5 seconds.
  scrape_interval: 15s

  static_configs:
   - targets: ['cadvisor:8080']

 - job_name: 'node-exporter'

  # Override the global default and scrape targets from this job every 5 seconds.
  scrape_interval: 15s

  static_configs:
   - targets: ['node-exporter:9100']
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2.2 Docker Compose: docker-compose.yml

Prometheus'u başlatabilmek adına aşağıdaki adımlar izlenir.

 • İlk olarak şu komut ile ana dizine geçilir:
 cd ..
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Daha sonra docker-compose.yml dosyasının içine girilir:
 nano docker-compose.yml
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Dosyanın içine aşağıdaki aşağıdaki veriler girilir ve kaydedilip çıkılır:
version: '3.7'

volumes:
  prometheus_data: {}
  grafana_data: {}

networks:
 front-tier:
 back-tier:

services:

 prometheus:
  image: prom/prometheus:v2.36.2
  volumes:
   - ./prometheus/:/etc/prometheus/
   - prometheus_data:/prometheus
  command:
   - '--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml'
   - '--storage.tsdb.path=/prometheus'
   - '--web.console.libraries=/usr/share/prometheus/console_libraries'
   - '--web.console.templates=/usr/share/prometheus/consoles'
  ports:
   - 9090:9090
  links:
   - cadvisor:cadvisor
   - alertmanager:alertmanager
  depends_on:
   - cadvisor
  networks:
   - back-tier
  restart: always

 node-exporter:
  image: quay.io/prometheus/node-exporter:latest
  volumes:
   - /proc:/host/proc:ro
   - /sys:/host/sys:ro
   - /:/rootfs:ro
   - /:/host:ro,rslave
  command: 
   - '--path.rootfs=/host'
   - '--path.procfs=/host/proc' 
   - '--path.sysfs=/host/sys'
   - --collector.filesystem.ignored-mount-points
   - "^/(sys|proc|dev|host|etc|rootfs/var/lib/docker/containers|rootfs/var/lib/docker/overlay2|rootfs/run/docker/netns|rootfs/var/lib/docker/aufs)($$|/)"
  ports:
   - 9100:9100
  networks:
   - back-tier
  restart: always
  deploy:
   mode: global

 alertmanager:
  image: prom/alertmanager
  ports:
   - 9093:9093
  volumes:
   - ./alertmanager/:/etc/alertmanager/
  networks:
   - back-tier
  restart: always
  command:
   - '--config.file=/etc/alertmanager/config.yml'
   - '--storage.path=/alertmanager'

 cadvisor:
  image: gcr.io/cadvisor/cadvisor
  volumes:
   - /:/rootfs:ro
   - /var/run:/var/run:rw
   - /sys:/sys:ro
   - /var/lib/docker/:/var/lib/docker:ro
  ports:
   - 8080:8080
  networks:
   - back-tier
  restart: always
  deploy:
   mode: global

 grafana:
  image: grafana/grafana
  user: "472"
  depends_on:
   - prometheus
  ports:
   - 3000:3000
  volumes:
   - grafana_data:/var/lib/grafana
   - ./grafana/provisioning/:/etc/grafana/provisioning/
  env_file:
   - ./grafana/config.monitoring
  networks:
   - back-tier
   - front-tier
  restart: always
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3. Prometheus Başlat

 • Son olarak şu komut ile Prometheus başlatılır:
 docker-compose up -d
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Ardından tarayıcıya "http://IP:9090" girilir ve Prometheus arayüzüne erişilir:

IP: Prometheus kurulu olan makine'nin IP'si yazılır.

Image description

Top comments (0)