DEV Community

Abdumutal
Abdumutal

Posted on • Updated on

Terminal komandalar | 2

build-essential

  • Bu komanda C/C++ tillarini kompliyatorga o'rnatadi
  • sudo apt-get install build-essential ##nano bo'limi orqali code yozasiz masalan;
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
cout << "Hello world!" << endl;
return 0;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Bu codeni saxranit qilish uchun ctrl x tugmasi bosiladi
  • Bundan so'ng yes tugmadi bosiladi
  • Terminalga qaytib code yozilgan file ichiga kirasiz
  • o'sha fileda sizni codeingiz ko'rsatiladi.

Top comments (0)