DEV Community

Cover image for C++ foundation | Kirish
sardorbek095
sardorbek095

Posted on • Updated on

C++ foundation | Kirish

C++ dasturlash tili haqida boshlang'ich ko'nikmalar


#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  cout << "Salom dunyo" << endl;
  return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

1 #include orqali bizga kerakli kutubxonalarni chaqiramiz!

 • #include <iostream>(input/output stream) ya'ni kiritish chiqarish oqimini boshqaradigan kutubxonani qo'shish

2 std::

 • using namespace std; Bu code orqali std::(standartni) qayta-qayta yozavermaslik ishlatiladi

3 int main()

 • int main() funksiyasi dasturga kirish funksiyasi hisoblanadi. Bu funksiyani ishatilishda 2ta shart bor: mavjud bo'lishi va yagona bo'lishi!

4 console out ya'ni cout

 • cout console ga tekst va sonlarni chop etadi!

5 string

 • string bu tekst deyiladi va " " ichida yoziladi!

Masalan:
"222222" - bu string ya'ni tekst

22222 - bu esa son. stringdan farqli o'laroq son ustida arifmetik amallar bajarsa bo'ladi.

6 endl

 • endl bu code oraqali yangi qatorga o'tiladi!
 • \n bu code orqali ham keyingi qatorga o'tsa bo'ladi, lekin bu tekstlar ichida ishlatiladi

7 ;

 • ; C++ da har bir ifodani oxiriga shu belgi qo'yiladi!

8 return 0;

 • return 0; bu code int main() funksiyasini Operatsion Sistemaga muvaffaqqiyatli yakunlanganligini bildiradi!

Top comments (0)