DEV Community

Abduvohid
Abduvohid

Posted on

Integer types. 2.10-video.

Integer types butun sonlarni saqlash uchun ishlatiladi. Bu data type value type bo'lgani uchun xotiraning Stack qismida saqlanadi va arifmetik amallar bajarish uchun qulay.

Top comments (0)