DEV Community

Abduvohid
Abduvohid

Posted on

Kasr Sonlar.

Kasr sonlar - bu sonning butun qismidan ajralib turuvchi sonlardir. Kasr sonlar ikki xil bo'ladi: 1) Chiziqli kasr sonlar 2) O'nli kasr sonlar.

Chiziqli kasr son - bu kasr sonning surati, maxraji hamda butun qismi mavjud bo'lib, surati chiziqning ustki qismida, maxraji ostki qismida hamda butun qismi esa ikkala qismining oldida joylashgan bo'ladi. Kasr sonlarnig bu turini kundalik hayotimizda umuman ishlatmaymiz, ammo matematik masalalarda ishlatamiz.

O'nli kasr sonlarga keladigan bo'lsak, o'nli kasr sonlarning ko'rinishi chiziqli kasr sonlardan ancha faqr qiladi. O'nli kasr sonlarning butun qismi birinchi yozilib, qolgan qismi vergul (,) dan keyin yoziladi. Kasr sonning bu turini kundalik hayotimizda uchratishimiz mumkin. Masalan: insonning o'g'irligini o'lchashda.

C# da kasr sonlar qanday saqlanadi ?

C#da kasr sonlar 3ta ma'lumot turi yordamida saqlanadi.

Bular :

  1. Float
  2. Double
  3. Decimal

Top comments (0)