loading...

สรุปบทความ Quantity Always Trumps Quality (ในมุมของ Software Development)

zkan profile image Kan Ouivirach Updated on ・1 min read

จากบทความ Quantity Always Trumps Quality เค้าบอกว่า quantity (จำนวน) เหนือกว่า quality (คุณภาพ) เคยมี อ. ลองแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งจะตัดเกรดจาก quantity อีกกลุ่มตัดเกรดจาก quality ปรากฎว่า กลุ่มที่เป็น quantity ทำได้ดีกว่า และที่แปลกก็คือกลุ่ม quantity มีงานที่มี quality สูงกว่า

ในการพัฒนา Software ที่มีมัก deadline เข้ามาเอี่ยวด้วยเสมอ การที่เราเน้นจำนวนเป็นการที่เราทำซ้ำๆ ทำเยอะๆ และเราจะเรียนรู้จากตรงนั้น ถ้ามันไม่ work เราก็สร้างใหม่เรื่อยๆ จนกว่าเราจะเจอที่มัน work ดังนั้นแทนที่จะมานั่งเสียเวลาไปกับการคิดว่าจะทำดีหรือไม่ดี ให้หยุดคิดซะ แล้วลงมือทำ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ลงมือทำจะผลิตผลงานออกมาได้ดีกว่า (แต่ๆๆ ก็ให้คำนึงถึงเวลาที่เราลองผิดลองถูกกับเวลาที่ทำเป็นงานจริงๆ ด้วยนะ balance กันให้ดีครับ)

Jeff (ผู้เขียน) ได้ให้คำแนะนำไว้ 3 ข้อตามนี้ ลองตามไปอ่านกันดู

  1. Stop theorizing.
  2. Write lots of software.
  3. Learn from your mistakes.

เลิกเพ้อฝันแล้วลงมือทำกัน 😉

ปล. บทความนี้พูดถึงมุมของ Software Development เท่านั้นนะ

Posted on by:

zkan profile

Kan Ouivirach

@zkan

Passionate in software engineering, data engineering, and data science. ♥

Discussion

markdown guide