DEV Community

zafar7709
zafar7709

Posted on

Beshinchi dars int va char float double

char belgi = 'A'; // harf belgi
int butun_son = 10; // butun son
float haqiqiy_son1 = 3.14f; // float ma'lumot turi
double haqiqiy_son2 = 3.14159; // double ma'lumot turi

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

char: Bu C++ dasturlash tilida, bir belgini ko'rsatadigan ma'lumot turi hisoblanadi. Misol uchun, harf, raqam yoki belgi kiritish uchun ishlatiladi. char o'zgaruvchilari yalniz bitta belgi saqlaydi va siz uni ikki to'liq belgi o'zgaruvchisiga o'xshatsizlikni tekshirish uchun mos keluvchi raqamga (int) o'girib berishingiz kerak bo'ladi. char o'zgaruvchilari apostrof (') ichida belgilanadi. Masalan: 'A', '5', '!'.

int: Bu ma'lumot turiga butun sonlar uchun bo'lgan o'zgaruvchilarni ifodalaydi. int ma'lumot turi musbat, manfiy yoki 0 ga teng bo'lishi mumkin. Misol uchun, 5, -7, 0 kabi sonlar int ma'lumot turi bilan ifodalangan.

float va double: Bu ma'lumot turlari haqida gapirayotganingizda, siz haqiqiy sonlar (real sonlar) uchun ishlatiladigan o'zgaruvchilar ma'lumot turini ang'lab olasiz. float va double ikki turdagi haqiqiy sonlar uchun xizmat qiladi, ammo ularning o'lchami farq qiladi. float ma'lumot turi uchun o'lcham 4 bait, shuningdek, double uchun 8 bait bo'ladi. float va double ma'lumot turlari bilan sonlarni saqlash va ularga arifmetik amallar qilish mumkin

Top comments (0)