DEV Community

Pakhawat-Pongmanawut
Pakhawat-Pongmanawut

Posted on

ข่าวจริงหรือเท็จ AI ช่วยคุณได้

Fake News ระบาด

ในยุคนี้อินเทอร์เน็ตผู้คนมากมายต่างแชร์ข่าวสารกับทุกวินาที แต่หารู้ไม่ข่าวบางชิ้นที่พวกเขาแชร์ อาจเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาโดยไม่มีมูล วันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับ AI ตัวหนึ่งที่สามารถกรองข่าวได้ว่า ข่าวไหนที่เราเจอเป็นจริงและข่าวไหนเป็นเท็จกัน

CNN Machine Learning

CNN ตัวย่อของ Convolutional Neural Network โครงข่ายประสาทเทียม ประเภทหนึ่งที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น ภาพ และ วิดีโอ ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปแยก จำแนก และตรวจสอบสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตได้ เช่น สุนัข รถยนต์ รูปท้องฟ้า และเพิ่มความคมชัดของภาพได้ เป็นต้น

หลักการทำงาน

CNN ทำงานโดยใช้ เลเยอร์ (Layer) หลายชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วย ฟิลเตอร์ (Filter) ซึ่งทำหน้าที่เลื่อนไปบนข้อมูลภาพเพื่อดึงคุณลักษณะเฉพาะ ฟิลเตอร์เหล่านี้เรียนรู้จากข้อมูลตัวอย่าง (training data) โดยปรับน้ำหนัก (weight) ของตัวเองให้เหมาะสม

งั้นเรามาเริ่มสร้างและฝึกสอน AI ตัวนี้ของเรากันเลย

เตรียม Dataset หรือ ชุดข้อมูล

ข้อมูลนี้คือตัวอย่างของข่าวที่หามาจากอินเทอร์เน็ต
https://drive.google.com/file/d/1XoHoUjZtLQ6gh_CPv9_igtZoEsdkgq3t/view

Import Library

เราจะ Import Library มา 4 ตัวคือ NumPy เรียกการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ , Pandas เรียก Dataset ที่เรานำเข้า , TensorFlow วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างโมเดลจากข้อมูล , SkLearn ไว้ฝึกโมเดลในการวิเคราะห์ข่าว

import numpy as np 
import pandas as pd 
import json 
import csv 
import random 

from tensorflow.keras.preprocessing.text import Tokenizer 
from tensorflow.keras.preprocessing.sequence import pad_sequences 
from tensorflow.keras.utils import to_categorical 
from tensorflow.keras import regularizers 

import pprint 
import tensorflow.compat.v1 as tf 
from tensorflow.python.framework import ops 
from sklearn.model_selection import train_test_split 
from sklearn import preprocessing 
tf.disable_eager_execution() 

# Reading the data 
data = pd.read_csv("news.csv") 
data.head() 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Output ที่เราจะได้จะเป็นแบบนี้
Image description

เรามีตาราง Unnamed อยู่ซึ่งเราไม่ต้องการ เราจะลบออกไปโดย Code นี้

data = data.drop(["Unnamed: 0"], axis=1) 
data.head(5) 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description

หลังจากได้ตารางแล้ว จะแปลงตารางและข้อมูลเป็นตัวเลขโดย Code นี้

# encoding the labels 
le = preprocessing.LabelEncoder() 
le.fit(data['label']) 
data['label'] = le.transform(data['label']) 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Code นี้จะกำหนดพวกตัวแปรต่างๆ จากข้อมูลเพื่อให้ AI ของเราทำงานง่ายขึ้น

embedding_dim = 50
max_length = 54
trunc_type = 'post'
padding_type = 'post'
oov_tok = "<OOV>"
training_size = 3000
test_portion = .1
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Tokenization (การแบ่งแยก) กระบวนการนี้แบ่งข้อความต่อเนื่องขนาดใหญ่เป็นหน่วยหรือโทเค็นที่แยกจากกัน โดยพื้นฐานแล้ว ที่นี่เราใช้คอลัมน์แยกกันเป็นฐานเวลาเป็นไปป์ไลน์เพื่อความแม่นยำที่ดี ด้วย Code นี้

title = [] 
text = [] 
labels = [] 
for x in range(training_size): 
  title.append(data['title'][x]) 
  text.append(data['text'][x]) 
  labels.append(data['label'][x]) 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
tokenizer1 = Tokenizer() 
tokenizer1.fit_on_texts(title) 
word_index1 = tokenizer1.word_index 
vocab_size1 = len(word_index1) 
sequences1 = tokenizer1.texts_to_sequences(title) 
padded1 = pad_sequences( 
  sequences1, padding=padding_type, truncating=trunc_type) 
split = int(test_portion * training_size) 
training_sequences1 = padded1[split:training_size] 
test_sequences1 = padded1[0:split] 
test_labels = labels[0:split] 
training_labels = labels[split:training_size] 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ทีนี้เราจะต้องไปดาวน์โหลด Word Embedding กระบวนการนี้ช่วยให้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน มีการแทนค่าในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ในที่นี้ แต่ละคำจะแสดงเป็นเวกเตอร์ที่มีค่าเป็นจำนวนจริง ภายในพื้นที่เวกเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
https://drive.google.com/file/d/1ekbxlI_GdF3H_XHS8U2Csj5q5AhNXhMp/view

หลังจาก Download ตัว Word Embedding มาแล้ว เราก็ต้องเรียกใช้มันด้วย Code นี้

embeddings_index = {} 
with open('glove.6B.50d.txt') as f: 
  for line in f: 
    values = line.split() 
    word = values[0] 
    coefs = np.asarray(values[1:], dtype='float32') 
    embeddings_index[word] = coefs 

# Generating embeddings 
embeddings_matrix = np.zeros((vocab_size1+1, embedding_dim)) 
for word, i in word_index1.items(): 
  embedding_vector = embeddings_index.get(word) 
  if embedding_vector is not None: 
    embeddings_matrix[i] = embedding_vector 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

นำเข้า AI Model

เราจะใช้ตัว TensorFlow Model มาใช้วิเคราะห์ Fake News ด้วย Code นี้

model = tf.keras.Sequential([ 
  tf.keras.layers.Embedding(vocab_size1+1, embedding_dim, 
              input_length=max_length, weights=[ 
                embeddings_matrix], 
              trainable=False), 
  tf.keras.layers.Dropout(0.2), 
  tf.keras.layers.Conv1D(64, 5, activation='relu'), 
  tf.keras.layers.MaxPooling1D(pool_size=4), 
  tf.keras.layers.LSTM(64), 
  tf.keras.layers.Dense(1, activation='sigmoid') 
]) 
model.compile(loss='binary_crossentropy', 
      optimizer='adam', metrics=['accuracy']) 
model.summary() 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Outpout ที่ได้
Image description

เริ่มทำการ Train Model โดย Code นี้

num_epochs = 50

training_padded = np.array(training_sequences1) 
training_labels = np.array(training_labels) 
testing_padded = np.array(test_sequences1) 
testing_labels = np.array(test_labels) 

history = model.fit(training_padded, training_labels, 
          epochs=num_epochs, 
          validation_data=(testing_padded, 
                  testing_labels), 
          verbose=2) 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

และสุดท้ายเราจะให้ AI เริ่มจับว่าข่าวไหนเป็นจริงบ้างจากข้อมูลที่ให้ไปเมื่อตอนต้นโดย Code นี้

# sample text to check if fake or not 
X = "Karry to go to France in gesture of sympathy"

# detection 
sequences = tokenizer1.texts_to_sequences([X])[0] 
sequences = pad_sequences([sequences], maxlen=54, 
            padding=padding_type, 
            truncating=trunc_type) 
if(model.predict(sequences, verbose=0)[0][0] >= 0.5): 
  print("This news is True") 
else: 
  print("This news is false") 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Output ที่ได้

/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/keras/src/engine/training_v1.py:2359: UserWarning: `Model.state_updates` will be removed in a future version. This property should not be used in TensorFlow 2.0, as `updates` are applied automatically.
 updates=self.state_updates,
This news is True
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

สรุปผล

ตัว Model ทำงานได้ดีถึง 90% แต่ยังมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่บ้างเช่น โมเดลอาจมีอคติจากชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกโมเดล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น Model นี้สามารถนำไปพัฒนาต่อได้อีก

ที่มาข้อมูล : https://www.geeksforgeeks.org/fake-news-detection-model-using-tensorflow-in-python/

Top comments (0)