DEV Community

Mustafa  Çam
Mustafa Çam

Posted on

iloc function in python

import pandas as pd

# Örnek bir veri çerçevesi oluşturalım
df = pd.DataFrame({'A': [1, 2, 3], 'B': [4, 5, 6], 'C': [7, 8, 9]})

# select the first line
ilk_satir = df.iloc[0]
print(ilk_satir)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
çıktı =>

A    1
B    4
C    7
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

yani burda iloc foksiyonumuz veri çerçevesindeki elemanlar üzerinde işlem gerçekleştiriyor pandas kütüphanemizi kullanarak

Top comments (0)