DEV Community

Mustafa  Çam
Mustafa Çam

Posted on

.fit() LinearReggression

LinearRegression sınıfı, doğrusal regresyon modelini uygulamak için kullanılan bir sınıftır. Bu sınıf, sklearn (scikit-learn) kütüphanesinde yer alır.

.fit() yöntemi, LinearRegression sınıfının bir yöntemidir ve bir doğrusal regresyon modelini eğitmek için kullanılır. Bu yöntem, veri kümesine (giriş ve hedef veriler) uydurmayı sağlar ve modelin içindeki katsayıları ve kesme terimini (bias) optimize eder.

from sklearn.linear_model import LinearRegression

# Veri kümesini tanımlama
X = [[1], [2], [3], [4]]  # Giriş verileri
y = [2, 4, 6, 8]  # Hedef veriler

# LinearRegression modelini oluşturma
model = LinearRegression()

# Modeli eğitme
model.fit(X, y)

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yukarıdaki örnekte, X ve y veri kümesi tanımlanır. Ardından, LinearRegression sınıfından bir model oluşturulur. fit() yöntemi, X ve y verilerini kullanarak modeli eğitir. Eğitim süreci, en küçük kareler yöntemini kullanarak giriş verileriyle hedef veriler arasında en uygun doğruyu bulmaya çalışır.

.fit() yöntemi modelin eğitildiği aşamadır ve modelin veriye uyum sağlamasını sağlar. Eğitim sonrasında, modelin eğitim verilerine en iyi uyan doğruyu temsil eden katsayıları ve kesme terimini içerir.

Top comments (0)