DEV Community

Kudrat
Kudrat

Posted on • Updated on

Operators in C#

Assignment operator (=)

Vazifasi o'ng tomondagi qiymatni chap tomonga o'zlashtirishdan iborat.
Bu operatorni chap tarafida doim o'zgaruvchi turadi.
variable=value|variable|expression

var a = 10; //variable=value
var c = a;  //variable=variable
var c=a+b*10; //variable=expression
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Compound Assignment Operators

a +=10;  //a=a+10;
a -=10;  //a=a-10;
a *=10;  //a=a*10;
a %=10;  //a=a%10;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Increment/Decrement
Faqatgina sonning qiymatini 1 ga oshirish yoki kamaytirish uchun ishlatiladi.

a++;
a--;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Postfix increment/decrement
Avval amalni bajarib,so'ngra qiymatni 1 ga oshirish/kamaytirish.
Agar ++/-- expression ichida o'zgaruvchidan keyin kelsa,bu amal boshqa operatsiyalardan keyin bajariladi.

a=0;
var son = a++;
Console.WriteLine(a); // 1
Console.WriteLine(son); // 0
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu yerda o'zlashtirish amali bajarilib,keyin increment/decrement amali bajariladi.
Prefix increment/decrement
Qiymatni avval 1 ga oshirish/kamaytirish va keyin boshqa amallarni bajarish

a=0;
var son = ++a;
Console.WriteLine(a); // 1
Console.WriteLine(son); //1
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
var x = 0;
var y = 0;
var z = 0;

z = ++x + y++;
Console.WriteLine(x); //1
Console.WriteLine(y); //1
Console.WriteLine(z); //1
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Tepadagi dasturga qaraydigan bo'lsak,barcha natijalar 1 chiqqanini guvohi bo'lamiz.Bunda amallar ketma-ketligi quyidagicha bajariladi:
1.Avval x ni qiymati 1 oshiradi
2.Keyin 1 ga y ni qiymati ya'ni 0 ni qo'shadi.
3.So'ngra yig'dini z ga o'zlashtiradi
4.Eng oxirida y ni qiymatini 1 ga oshiradi.
Chain assignment
O'ngdan chapga qarab amallarni bajaradi.

x = y = z = 15;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Arithmetic Operators (+,-,*,/,%)

Console.WriteLine(10+5);
Console.WriteLine(10-5);
Console.WriteLine(10*5);
Console.WriteLine(10/5);
Console.WriteLine(10%5);

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Integer division-butun bo'lish
Butun sonni butun songa bo'lganda,natija ham butun son chiqadi

var son = 10/3;   //3
var son1 = 10.3/3  //3.333333
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Comparison Operators

1.Qiymatlarni solishtiradi va true/false qiymat qaytaradi

a = 5;
b = 10;
Console.WriteLine(a > b);  //false
Console.WriteLine(a >= b);  //false
Console.WriteLine(a < b);  //true
Console.WriteLine(a <= b);  //true
Console.WriteLine(a == b);  //false
Console.WriteLine(a != b);  //true
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Logical Operators

Image description

*Compound *
Bitta belgi o'qing.Agar belgi harf bo'lsa True yo'qsa Falsedeb chop eting.

var belgi = (char)Console.Read();
var kichikHarfmi = belgi >= 'a' && belgi < = 'z';
var kattaHarfmi = belgi >= 65 && belgi <=90;
var harfmi = kichikHarfmi || kattaHarfmi;

Console.WriteLine(kichikHarfmi);
Console.WriteLine(kattaHarfmi);
Console.WriteLine(harfmi);

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ternary Operator

3 ta qismdan iborat:Condition ? true_value : false_value
Agar condition bararilsa True qiymat qaytaradi,aks holda False qiymat qaytaradi.

var i = int.Parse(Console.ReadLine());
var j = int.Parse(Console.ReadLine());

var kattasi = i > j ? i : j;
Console.WriteLine(kattasi);

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)