DEV Community

Kudrat
Kudrat

Posted on

Complex types

Struct

Struct kalit so'zi orqali yaratilgan tiplarda bir necha xil ma'lumot saqlasa bo'ladi.

public struct Nuqta
{

}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Structni yuqoridagidek e'lon qilamiz.Bu yerda struct so'zi orqali Nuqta data tipi yaratildi.
Struct o'zining ichida quyidagicha ma'lumotlar saqlashi mumkin.

public struct Nuqta
{
  public X {get; set;}  //property
  public Y {get; set;}  //property

  public void ChopEtish() =>
   Console.WriteLine($"X:{X}, Y:{Y}"); //method
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Struct bu value type ya'ni o'zgaruvchining ma'lumotlari stackda turadi.Reference typeda o'zgaruvchining o'zi stackda,ma'lumotlari esa Heapda turadi.

Class/Struct ichidagi barcha ma'lumotlar Member deb ataladi.

public struct Nuqta
{  // member
  public X {get; set;}  // auto implemented property
  public Y {get; set;}  

  public int x;   //field

  public void ChopEtish() =>
   Console.WriteLine($"X:{X}, Y:{Y}"); //method
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Property
Encapsulation-murakkab tiplar ichidagi foydalanuvchiga unchalik qiziq bo'lmagan detallarni yashirish uchun ishlatiladi.

public struct Nuqta
{  
   //encapsulation-yashirish

   private int x = 0; 

   public int GetX() => return x;
   public int SetX(int value) =>x = value;  

}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
var a = new Nuqta();
a.Get();
a.Set(10);
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bunaqangi ovoragarchilikni oldini olish maqsadida,propertylarni joriy etishdi.

public struct Nuqta
{  
   //encapsulation-yashirish

   private int x = 0; //backing field

   public int X    //property
   {
    get => x;
    set => x = value;
   }

   public int Y {get; set;} 
   //auto-implemented property
   //yashirin backing fieldga ega
   //compiler backing field yaratib beradi
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Shu tarzda propertylar yaratildi.

Constructor
Constructor bu new kalit so'zi orqali obyekt yaratilganda chaqiriladigan funksiya.

var a = new Nuqta();
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

lekin structureni ichida chaqirilayotgan funskiya mavjud bo'lmaydi.
Vazifalari:

obyekt yaratilganda chaqiriladi
obyekt initialize qilishi uchun ishlatiladi.

Oddiy funksiyalardan farqli o'laroq,constructorlarda return type mavjud emas.Sababi ular hech narsa qaytarmaydi.

Struct/Class ko'rinmas default parametr-less constructorga ega

Class/Struct nomi bilan bir xil bo'ladi
Default constructor public bo'lishi shart

Top comments (0)