DEV Community

Juraj Chovan
Juraj Chovan

Posted on

Autentifikácia v Ionic (ver.5) aplikácii cez REST API (5.časť) - prístup na stránky pomocou guard

V tomto postupe ukážem obmedzenie/povolenie prístupu k určeným stránkam Ionic (ver.5) aplikácie pomocou funkcionality/konceptu "guard".
Mám vytvorenú Ionic aplikáciu s funkcionalitou registrácie nového používateľa (popísané v druhej časti), prihlásenia existujúceho používateľa (popísané v tretej časti) a odhlásenia prihláseného používateľa (popísané vo štvrtej časti).

Teraz si vytvorím v tejto aplikácii nejaké ďalšie stránky, na ktorých prístup potom použijem "guard".
Vytvoriť si dve nové stránky príkazmi:

ionic generate page pages/profile
ionic generate page pages/portfolios
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Tieto stránky ponechám prázdne (pre otestovanie to stačí).

Vytvoriť si teraz požadovaný "guard", príkazom:

ionic generate guard guard/auth
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

pri vytváraní potvrdiť implementovaný interface typu:

CanActivate
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Sú vytvorené v samostatnom adresári "guard" dva súbory:

Image description
V súbore "auth.guard.ts" doplniť/upraviť takto:

import { Injectable } from '@angular/core';
RouterStateSnapshot, UrlTree } from '@angular/router';
import { ActivatedRouteSnapshot, CanActivate, RouterStateSnapshot, Router } from '@angular/router';
import { Observable } from 'rxjs';

@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class AuthGuard implements CanActivate {
 constructor(
  private router: Router,
 ) {}
 canActivate( next: ActivatedRouteSnapshot, state: RouterStateSnapshot ): 
  Observable<boolean> | Promise<boolean> | boolean {
   // const currentUser = this.authService.isLoggedIn;
   const currentUser = localStorage.getItem('token');
   if (currentUser) {
     // ak je pouzivatel autorizovany, prihlaseny:
     return true;
   }
   // ak nie je pouzivatel prihlaseny, presmeruje na "home":
   this.router.navigate(['/home']);
   return false;
  }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

na overenie, či je používateľ prihlásený načítavam hodnotu "token" z lokálnej Storage aplikácie.
A nakoniec ešte upraviť/doplniť v súbore "app-routing.module.ts" kód na prístup k jednotlivým stránkam:

  ...
 {
  path: 'profile',
  loadChildren: () => import('./pages/profile/profile.module').then( m => m.ProfilePageModule), canActivate: [AuthGuard]
 },
 {
  path: 'portfolios',
  loadChildren: () => import('./pages/portfolios/portfolios.module').then( m => m.PortfoliosPageModule)
 },
    ...
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

tj.pre stránku, ktorú chcem chrániť pre neautentifikovaným prístupom doplniť "canActivate: [AuthGuard]".
Ak teraz spustím túto Ionic aplikáciu a chcem ísť na stránku:

http://localhost:8100/profile
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

pokiaľ nie som prihlásený používateľ (akýkoľvek) tak sa na ňu nedostanem a presmeruje ma na default-nú stránku aplikácie.
Zatiaľ čo prístup na stránku:

http://localhost:8100/portfolios
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

nie je chránený a dostane sa na ňu aj neprihlásený (anonymný) používateľ aplikácie.
...

Top comments (0)