DEV Community

Juraj Chovan
Juraj Chovan

Posted on

Ako v Ionic (ver.5) pridať funkciu zistenia vlastnej polohy (geolokácia) (elegantnejšie)

V predchádzajúcom článku je popísanie implementácie geolokačného pluginu Cordova do Ionic (ver.5) aplikácie.
Teraz popíšem malú úpravu - presunutie tejto funkcionality z konkrétnej stránky do servisu. Výhodou je samozrejme to, že ak potrebujeme zisťovať GPS polohu cez tento Cordova plugin z viacerých stránok aplikácie, nie je potrebné opakovať tento kód v každej z týchto stránok, ale iba urobiť volanie funkcie zo servisu.
Inštalácia knižníc a plugin-ov je rovnaká (ak to ešte nemáme v aplikácii, projekte nainštalované) ako je popísané v predchádzajúcom článku.
Takisto je potrebné, rovnako - doplniť potrebnú referenciu a provider aj do súboru "app.module.ts".
Zmena prichádza až v tomto bode.

Ak už mám vytvorený v aplikácii nejaký servis použijem ho (ak nie vytvorím si servis nový, viď napr.článok).
V súbore tohto servisu doplniť nasledujúci kód:

  ...
import { Geolocation } from '@ionic-native/geolocation/ngx';
  locationCordinates = Array();
    ...
 constructor(
  ...
  private geolocation: Geolocation
 ) { }
 // zisti aktualnu polohu (pomocou cordova geolocation pluginu):
 async getUserCoordinates() {
  await this.geolocation.getCurrentPosition().then(
   (resp) => {
    // naplni pole hodnot, ktore bude odovzdavat naspat:
    this.locationCordinates.push(resp.coords['latitude']);
    this.locationCordinates.push(resp.coords['longitude']);
   }
  ).catch(
   (error) => {
    console.log('Error getting location', error);
   }
  );
  return this.locationCordinates;
 }
    ...
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

a na stránke, kde chceme využiť túto funkcionalitu, napr.na stránke "home", tj.v súbore "home.page.ts" je potrebné doplniť:

  ...
import { PozadovanyService } from 'src/app/services/weather.service';
    ...
export class HomePage implements OnInit {
 locationCordinates: any;
 latCoords: number = 48.659052; // default-na hodnota GPS latitude: Bohdanovce 369
 lngCoords: number = 21.399222; // default-na hodnota GPS longitude: Bohdanovce 369
 pageContent = null;
    ...
 constructor(
  private weatherService: WeatherService,
 ) {}
 // inicializacia stranky:
 ngOnInit() {
  this.getLocation();
 }
 // tlacitko [Get location] - zisti aktualnu polohu pouzivatela (cez servis):
 getLocation() {
  this.locationCordinates = this.weatherService.getUserCoordinates().then(
   (result) => {
    // console.log('getLocation: result: '+result);
    this.latCoords = result[0];
    this.lngCoords = result[1];
    console.log('getLocation: lat/lng: '+this.latCoords+'/'+this.lngCoords);
   }
  ).catch(
   (error) => {
    console.log('Error getting location', error);
   }
  );
 }
    ...

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Funkcionalita je vykonaná s načítaním (inicializáciou stránky), ale tiež je možné túto funkciu "getLocation()" volať aj pri stisnutí tlačítka na stránke (tj."home.page.html" mám niekde definované tlačítko):

  ...
<ion-button color="primary" shape="round" (click)="getLocation()">Get location</ion-button>

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

...

Top comments (0)