DEV Community

Juraj Chovan
Juraj Chovan

Posted on

Autentifikácia v Ionic (ver.5) aplikácii cez REST API (4.časť) - odhlásenie

V prvej časti sú informácie o tom, aké sú REST API volania a čo (v prípade úspechu) vracajú.
V druhej časti je postup ako vytvoriť funkcionalitu "Registrácia" v Ionic (ver.5) aplikácii.
V tretej časti je postup ako implementovať funkcionalitu "Prihlásenie". A v tejto časti to bude funkcionalita "Odhlásenie"

V servise "auth" (tj.v súbore "../services/auth.service.ts") definujem funkciu "logout", cez ktorú sa obraciam na požadované REST API rozhranie:

 ...
 // logout prihlaseneho pouzivatela:
 logout({headers: headers}) {
  const token = localStorage.getItem('token');
  return this.http.post(`${this.url}/logout`, 'body', { headers });
 }

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Tlačítko [Logout] bude na stránke "Home" a objaví sa len vtedy ak bude momentálne používateľ prihlásený. Ak nebude prihlásený, bude tam dvojica tlačítok [Register] a [Login].
Aby to takto fungovalo, musím upraviť kód v súbore stránky "home.page.html" takto:

<ion-header [translucent]="true">
 <ion-toolbar>
  <ion-title>
   Ionic app
  </ion-title>
 </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content [fullscreen]="true">
 <ion-header collapse="condense">
  <ion-toolbar>
   <ion-title size="large">Blank</ion-title>
  </ion-toolbar>
 </ion-header>

 <div id="container">
  <div *ngIf="loggedUser; else noLoggedUser">
   <strong>Moja Ionic app</strong>
   <div class="button-container">
    <ion-button (click)="logout()">Logout</ion-button>
   </div>
  </div>
  <ng-template #noLoggedUser>
   <strong>Moja Ionic app</strong>
   <div class="button-container">
    <ion-button (click)="goToRegisterPage()">Register</ion-button>
    <ion-button (click)="goToLoginPage()">Login</ion-button>
   </div>
  </ng-template>
 </div>

</ion-content>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Stlačením Logout sa volá funkcia "logout()", ktorú je potrebné doplniť so súboru logiky stránky "home.page.ts":

import { HttpClient, HttpHeaders } from '@angular/common/http';
import { Component } from '@angular/core';
import {NavController} from '@ionic/angular';
import { AlertController, LoadingController, ToastController } from '@ionic/angular';
import { Router } from '@angular/router';
import { AuthService } from 'src/app/services/auth.service';

@Component({
 selector: 'app-home',
 templateUrl: 'home.page.html',
 styleUrls: ['home.page.scss'],
})
export class HomePage {

 loggedUser = localStorage.getItem('token');

 constructor(
  private navCtrl: NavController,
  private loadingCtrl: LoadingController,
  private router: Router,
  private authService: AuthService,
  private alertCtrl: AlertController,
  private toastCtrl: ToastController,
 ) {}
 // prejst na prihlasovaci formular:
 goToLoginPage() {
  this.navCtrl.navigateForward('login');
 }
 // prejst na registracny formular:
 goToRegisterPage() {
  this.navCtrl.navigateForward('register');
 }

 // odhlasenie:
 // async logout() {
 async logout() {
  console.log('logged out ...');
  const loading = await this.loadingCtrl.create({
   message: 'Logging out ...'
  });
  await loading.present();
  const token = localStorage.getItem('token');
  let headers = new HttpHeaders({
   Authorization: 'Bearer '+token,
  });
  this.authService.logout({headers: headers}).subscribe(
   // ak je uspesne odhlasenie:
   async () => {
    const toast = await this.toastCtrl.create({
     message: 'User logged out',
     duration: 2000,
     color: 'dark'
    });
    await toast.present();
    loading.dismiss();
    // vymaze "token" z aplikacneho storage:
    localStorage.removeItem('token');
    // presmeruje na "home" stranku:
    await this.router.navigateByUrl('/');
    // reload-ne "home" stranku:
    location.reload();
   },
    // ak sa vyskytla nejaka chyba:
   async () => {
    const alert = await this.alertCtrl.create({
     message: 'There is an error',
     buttons: ['OK']
    });
    loading.dismiss();
    await alert.present();
   }
  );
 }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ak si dám teraz zobraziť domovskú stránku "home", tj.URL:

http://localhost:8100/home
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

zobrazí sa (ak nie je používateľ prihlásený):

Image description
cez [Login] sa dostanem na prihlasovací formulár "Login", kde vložiť správne prihlasovacie údaje:

Image description
a pokračovať cez [Login], čo vykoná prihlásenie a presmeruje na domovskú stránku "Home", ktorú ešte refrešne aby bolo zobrazené iba tlačítko [Logout]:

Image description
Ak sa chce teraz prihlásený používateľ odhlásiť, tak na tejto domovskej stránke "Home" kliknúť na [Logout], čo vykoná odhlásenie používateľa a opäť presmeruje na domovskú stránku "Home", ktorú ešte refrešne aby boli zobrazené tlačítka [Register] a [Login]:

Image description
Pri odhlasovaní je dôležité volať POST request s informáciou v "header", kde je uvedený aktuálny token (ohlásiť možno len aktuálne prihláseného používateľa, tj.takého, ktorý má správny token) a tiež typ autentifikácie (tj."Bearer").
...

Top comments (0)