DEV Community

Cover image for Flutter Uygulamasında Kotlin Versiyonunu Güncelleme
Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on

Flutter Uygulamasında Kotlin Versiyonunu Güncelleme

Android platformunda bir Flutter uygulaması oluşturmak için Kotlin versiyonunun 1.5.31 veya üstü olması gerekir.

Uygulamanız daha düşük bir sürüm kullanıyorsa aşağıdaki hata mesajını alırsınız:


┌─ Flutter Fix ────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                     │
│ [!] Your project requires a newer version of the Kotlin Gradle plugin.  │
│ Find the latest version on                        │
│ https://kotlinlang.org/docs/gradle.html#plugin-and-versions, then update │
│ <path-to-app>/android/build.gradle:                   │
│ ext.kotlin_version = '<latest-version>'                 │
│                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

<app-src>/android/build.gradle'ı açın ve ext.kotlin_version'u değiştirin:

buildscript {
-  ext.kotlin_version = '1.3.50'
+  ext.kotlin_version = '1.5.31'

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

resource

Top comments (0)