DEV Community

Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on

Dart ??= Operatörü

??= Operatörü:

??= Operatörü bir değişkene yalnızca o değişken null ise değer atamak için kullanılır.

Örneğin:

int? a; // = null
a ??= 3;
print(a); // <-- Prints 3.

a ??= 5;
print(a); // <-- Still prints 3.
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

https://dart.dev/codelabs/dart-cheatsheet

Top comments (0)