DEV Community

Cover image for Dart Typing 💫 🌌 ✨
Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on

Dart Typing 💫 🌌 ✨

Dart, tip kontrolünü iki farklı zamanda gerçekleştirir:
• Kod derlendiğinde (kod yeniden yüklenir/veya önceden derlenir).
• Kod çalıştırıldığında (runtime).

Static Tipler

int: Tamsayılar
double: Ondalık sayılar(çift hassasiyet)
bool: Boolean true ya da false
String : Immutable (değişmez) string
StringBuffer: Mutable(değişken) string
RegExp: Düzenli ifadeler
List, Map, Set: Koleksiyon class'ları
DateTime
Duration: Bir zaman aralığı
Uri: Identifier
Error: Hata bilgisi

Dynamic Tipler (aka Untyped)

Tür bilgisi olmayan değişkenleri var veya dynamic anahtar kelimelerini kullanarak tanımlayabilirsiniz.

İkisinin arasında ince bir fark vardır:

void main() {
print (multiplyMethod1(2,4));
print (multiplyMethod2(2,4));
}
dynamic multiplyMethod1(int a, int b){
return a * b;
}
var multiplyMethod2(int a, int b){
return a * b;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu kodu derlemeye çalıştığınızda aşağıdaki hatayı alırsınız:

Error compiling to JavaScript: main.dart:10:1: Error: The return type can't be 'var'. var multiplyMethod2(int a, int b){ ^^^ Error: Compilation failed.
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bunun nedeni methodların bir tür döndürmesi gerekmesi ve var döndürememesidir. Bir tür belirtmeniz gerekir.

Tip Çıkarımı (Type Inference)
Örnek 1:

void main() {
dynamic x = 1;
if (x is int){
print('integer');
}
}

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Output:

integer
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Örnek 2:

void main() {
dynamic x = 'test';
if (x is String){
print('String');
}
x += 1;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Output:

String Uncaught exception: TypeError: 1: type 'JSInt' is not a subtype of type 'String'
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Tip Eşleştirme

Dart, kullanıcıların 'is' anahtar sözcüğünü kullanarak tipleri kontrol etmesine olanak tanır.

main(){
printType(23);
printType('mark');
}
printType(dynamic d){
if (d is int){
print ('Its an Integer');
}
if (d is String){
print ('Its a String');
}
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Output:

Its an Integer
Its a String
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Tip Bilgileri

Çalışma zamanında runtimeType özelliğini kullanarak bir nesnenin tipine erişebilirsiniz.

void main() {
var v1 = 10;
print(v1.runtimeType);
var v2 = 'hello';
print(v2.runtimeType);
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Çıktı:

int
String
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Resource: Learn Google Flutter Fast - Mark Clow ✨

Top comments (0)