Elena G

.NET Developer | speaker | worldbuilding, storytelling, ttrpgs 🎲📝🌃 | crossplatform dev, gamedev, futurism 💻📱🎮 | she/they