DEV Community

Cover image for Elasticsearc,Kibana ve Metricbeat Araçları Kullanarak Metrik Toplama
Emre Karac for Açıklab

Posted on

Elasticsearc,Kibana ve Metricbeat Araçları Kullanarak Metrik Toplama

Öncelikle Elasticserach ve kibana kurulmalıdır.Nasıl kurulacağı konusunda daha önceki yazımda yararlanabilirsiniz.

 • Sonrasında Metricbeat aracını kurmamız gerekmektedir.
curl -L -O https://artifacts.elastic.co/downloads/beats/metricbeat/metricbeat-7.17.21-amd64.deb
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo dpkg -i metricbeat-7.17.21-amd64.deb
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

komutları ile download edilip kurulur .

 • Sonrasında daha önceki filebeat.yml dosyasını düzenlenildiği gibi /etc/metricbeat/metricbeat.yml dosyasınında da düzenlenmesi gerekmektedir.
output.elasticsearch:
 hosts: ["<es_url>"]
 username: "elastic"
 password: "<password>"
setup.kibana:
 host: "<kibana_url>"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • sonrasında istediğimiz metrikleri içeren /etc/metricbeat/modules.d dizindeki system.yml dosyasını etkinleştirmek için
sudo metricbeat modules enable system
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

komutunu kullanılmalıdır.

 • Modülümüzü etkinleştirdikten sonra metricbeat aracımızı etkinleştirmek için aşağıdaki ayarlar yapılması gerekmektedir.
sudo metricbeat setup
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo service metricbeat start
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Ayarlamalar tamamlandıktan sonra kibana arayüzüne gelip

Image description

 • discover kısmında daha öncede filebeat metriklerini görüntülediğimiz noktadan metricbeat metriklerini seçiyoruz.

Image description

 • Metrikleri inceledikten sonra istediğimiz metric'i kendi dashboard'ımıza ekleyip özel dashboard ve öncesinde oluşturduğumuz system module'ü metrikleri aşağıdaki gibi görüntüleyebiliriz.

Image description

bu şekilde metriklerimizi kibana aracı ile görselleştirilmiş olunur.

Top comments (0)