DEV Community

vinhbuihd
vinhbuihd

Posted on

Làm thế nào để xóa commit đã push ?

Git được sinh ra để giải quyết vấn đề làm việc nhóm. Mỗi commit trong git như một cam kết và rất khó để xóa được chúng nếu đã đẩy lên remote. Tuy nhiên bạn có thể áp dụng các force push

# Trở về commit trước đó
$ git reset HEAD~1

# Force push lại toàn bộ commit trước đó
$ git push --force
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)