DEV Community

Vee Satayamas
Vee Satayamas

Posted on

ทดลองใช้ speech-to-text ของ Google ถอดเสียงประชุมสภาผู้แทนราษฎร

(25 กรกฎาคม 2562)

มันเป็น API อยู่ที่ https://cloud.google.com/speech-to-text/ มีวิธีใช้พร้อม ผมเปลี่ยน config นิดหน่อย ตามนี้ครับ

เขามีไฟล์ PDFให้อ่านด้วยนะครับ

แต่แค่อยากลองว่า Google มันจะฟังออกแค่ไหน

config = { encoding:     :FLAC,
      sample_rate_hertz: 16_000,
      language_code:   "th-TH" }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ไฟล์เสียง

เพื่อใช้ในการวิจัยและไม่ได้มีการหาผลประโยชน์อะไรเลยนะครับ ตามนี้
https://file.veer66.rocks/nlp/sample1min7.flac

วิธีเตรียมไฟล์เสียงเพื่องานวิจัยและไม่ได้มีการหาผลประโยชน์

อันนี้เอาไฟล์เตรียมไฟล์ video ก่อนเพื่องานวิจัยและไม่ได้มีการหาผลประโยชน์

ffmpeg -i http://live.parliament.go.th/livestream/encoder3/playlist.m3u8 -c copy -bsf:a aac_adtstoasc output.mp4
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

แล้วก็แปลงเป็นเสียงเพื่องานวิจัยและไม่ได้มีการหาผลประโยชน์

ffmpeg -i output.mp4 sample.mp3
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

หลังจากนั้นผมใช้ Audacity แก้เสียง sample.mp3 ให้เป็น mono 16-bit แล้ว save เป็น .flac ครับ เพื่องานวิจัยและไม่ได้มีการหาผลประโยชน์อีกเช่นเคย

ผลออกมาได้งี้

ชาติแห่งชาติขุนกลางยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลมีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการเปิดงานดำเนินการปรับปรุงสวัสดิการสวัสดิภาพชีวิตขวัญกำลังใจความเป็นอยู่ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

Top comments (0)