DEV Community

Cover image for Використання nvim як повноцінний редактор для коду. nvim 2 lecture
Tymofij
Tymofij

Posted on • Updated on

Використання nvim як повноцінний редактор для коду. nvim 2 lecture

Про що буде поточна стаття?

 • Про плагіни та написання конфігурування налаштувань нвіму.
 • Про буфери, вікна та split view.

Плагіни та налаштування

Налаштування

Є 2 основних способи налаштувань нвіму:

 1. За шляхом ~/.config/nvim/init.vim створюєте файл init.vim. Отже конфігурація відбувається за допомогою вімскрипту. В такому випадку, все зберігається в одному файлі. Переваги: оскільки цей спосіб початково був єдиним то в гітхабі є більше прикладів і це може бути корисно для натхнення. Недоліки: вімскрипт є своєрідною мовою і він не схожий на ті, що ви вже знаєте.
 2. За шляхом ~/.config/nvim/init.lua створюєте файл init.lua. В такому випадку конфігурація відбуватиметься мовою луа, що є досить схожою на сучасні мови програмування і має функціонал по типу імпорту файлів. Переваги: більш чистий вигляд файлу; більші можливості по налаштуванню, оскільки саме цю мову використовують для налаштувань плагінів. Недоліки: менше контенту із прикладами таких налаштувань.

Я розповім про варіант для налаштування використовючи init.lua. Мою перша рекомендація це заглядніть на цей ресурс. Тут пояснять ази мови луа і ви дійсно за 10 хвилин можете їх осягнути.

Лук ап налаштувань відбувається за таким приорітетом.

 1. ./init.lua в корені папки /nvim сорситься автоматично, а вже файли із власними назвами – ні і їх потрібно імпортувати самостійно. При чому цей файл шукається в кожній піддирикторії, тобто в /lua також шукатиметься він.
 2. /lua
-- це імпортує файл за локацією /lua/tima/options.lua
-- lua як директорію та як розширення писати не потрібно, воно зрозуміє
require 'tima.options'
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Мої налаштування вставлю в наступному абзаці у вигляді коду, аби було зручно копіювати. Кожен параметер має короткий опис за коментарем.

local options = {
 backup = false,             -- creates a backup file
 clipboard = 'unnamedplus',        -- allows neovim to access the system clipboard
 cmdheight = 1,              -- more space in the neovim command line for displaying messages
 colorcolumn = '80',
 completeopt = { 'menuone', 'noselect' }, -- mostly just for cmp
 conceallevel = 0,            -- so that `` is visible in markdown files
 fileencoding = 'utf-8',         -- the encoding written to a file
 hlsearch = false,            -- highlight all matches on previous search pattern
 ignorecase = true,            -- ignore case in search patterns
 pumheight = 10,             -- pop up menu height
 -- showmode = false,            -- we don't need to see things like -- INSERT -- anymore
 smartcase = true,            -- smart case
 smartindent = true,           -- make indenting smarter again
 splitbelow = true,            -- force all horizontal splits to go below current window
 splitright = true,            -- force all vertical splits to go to the right of current window
 swapfile = false,            -- creates a swapfile
 termguicolors = true,          -- set term gui colors (most terminals support this)
 timeoutlen = 750,            -- time to wait for a mapped sequence to complete (in milliseconds)
 undofile = true,             -- enable persistent undo
 updatetime = 3000,            -- faster completion (4000ms default)
 writebackup = false,           -- if a file is being edited by another program (or was written to file while editing with another program), it is not allowed to be edited
 expandtab = true,            -- convert tabs to spaces
 shiftwidth = 2,             -- the number of spaces inserted for each indentation
 tabstop = 2,               -- insert 2 spaces for a tab
 cursorline = true,            -- highlight the current line
 number = true,              -- set numbered lines
 relativenumber = true,          -- set relative numbered lines
 numberwidth = 4,             -- set number column width to 2 {default 4}
 -- signcolumn = "yes",           -- always show the sign column, otherwise it would shift the text each time
 wrap = false,              -- display lines as one long line
 scrolloff = 10,              -- is one of my fav
 -- sidescrolloff = 8,
 -- guifont = "monospace:h17",        -- the font used in graphical neovim applications
}

vim.opt.shortmess:append 'c'

for k, v in pairs(options) do
 vim.opt[k] = v
end
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Плагіни:

Для зручності використовують менеджер плагінів, наприклад, packer.

 1. Спочатку його потрібно інсталювати: інструкцію як це зробити ви можете знайти за посиланням в їхньому гітхабі.
 2. Створюємо новий файл та імпортуємо його в основний init.lua
require 'tima.plugins'
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. В самому файлі додаємо ключову структуру:
return require('packer').startup(function(use)
  -- Packer can manage itself
  use 'wbthomason/packer.nvim'
  -- а тут ми вже будемо додавати плагіни за бажанням
end)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. Шаримось по гітхабу і шукаємо що нам подобається. Коли знайшли то додаємо в список у нашому файлі викорситовуючи ключове слово use а далі в кавичках посилання без github.com/. Якщо не прибрати github.com/ то також спрацює, але так виглядатиме акуратніше.
 2. Переходимо в командний режим, тобто спочатку в нормал натискаючи ESC, а далі в командндий натискаючи :, пишемо команду PackerSync, натискаємо ентер і в нас все інстальовано.
 3. * Також ви можете зробити так, аби щоразу при збереженні файлу plugins.lua виконувалась інсталяція. Інструкція як це зробити доступна на їхньому гітхабі

Буфери/вкладки/split view

 • Буфер це будь який файл завантажений до оперативної памʼяті.
 • Вкладки це колекції буферів
 • Вкладки можуть мати split view

Йтимемо послідовно від найменшого до найбільшого:

Буфери

 • :ls це скорочення від :buffers і це покаже список всіх відкритих буферів
 • В цьому списку %a означає, що цей файл ми зараз переглядаємо. + означає, що ми маємо не збережені зміни. h показує, що файл прихований
 • :bp - buffer previous. Відкрити попередній буфер
 • :bn - buffer next. Відкрити наступний буфер
 • :bd - buffer delete. Видалити буфер
 • :b<num> відкриє буфер під обраним номером
 • :e! аби повернути буфер до стану, в котрому ви його відкрили в цій сесії нвіму.
 • :q - закриває всі буфери
 • ZZ - зберегти та закрити буфер

Split view

 • <c-w>v - спочатку затиснути контрол+w і згодом швидко натиснути на v відкриє вертикальний спліт із поточним файлом.
 • <c-w>s - спочатку затиснути контрол+w і згодом швидко натиснути на s відкриє горизонтальний спліт із поточним файлом
 • ZZ - оскільки спліт вʼю це просто відкритий поруч ще один буфер то його можна закрити використовуючи цю саму комбінацію.

Вкладки

 • :tabnew - відкрити нову вкладку
 • :tabclose - закрити обране вкладку
 • gt - go to next tab. Перейти до наступної вкладки
 • gT - go to previous tab. Перейти до попередньої вкладки
 • 0tabnew - відркити нову вкладку в позиції 0
 • tabmove - пересунути вкладку в останню позицію
 • tabmove -/+<num> - пересунути назад/вперед вкладку
 • tabmove <num> - пересунути на конкретну позицію під номером
 • :tabs - покаже назви файлів, що відкриті в різних вкладках
 • tabonly - закриє всі вкладки окрім поточної

ЩО із цього всього розмаїття Я ДІЙСНО ВИКОРИСТОВУЮ?

 • :tabnew
 • :tabclose
 • gt/tg
 • <c-v>/<c-t> при використанні телескопу відкриє знайдений файл в вертикальному спліт вʼю(Vertical)/в новій вкладці(Tab)
 • <leader>a цей ремап використовую для harpoon і він додає файл в список харпуну. Харпун це геніальна тема для керування буферами і дозволяє буквально ЛІТАТИ поміж 4 файлів, над котрими ви працюєте в поточний момент.
 • <c-u> цей ремап відкриє список харпуну і його можна буде промодифікувати, наприклад, ви можете прибрати файл зі списку звичайним вім чином, тобто натиснути dd
 • <c-h>/<c-j>/<c-k> цей ремап використовується власне для зміни топ 3 буферів. Чому саме ці букви обрані? Все просто, тому що саме ці букви розташовані під пальцями в стані спокою і це найбільш зручно для частого використання.
 • <leader>h/<leader>j/<leader>k/<leader>l - перестрибнути на буфер зліва/знизу/зверху/справа

Ремапи, про котрі сказав в цій секції:

vim.api.nvim_set_keymap("", "<Space>", "<Nop>", opts)
vim.g.mapleader = ' ' -- 'vim.g' sets global variables

local function map(mode, shortcut, command)
 vim.api.nvim_set_keymap(mode, shortcut, command, opts)
end

local function nmap(shortcut, command)
 map('n', shortcut, command)
end

-- for tabs
nmap('tn', ':tabnew<cr>')
nmap('tc', ':tabclose<cr>')
nmap('tg', ':tabprev<cr>')

-- better moving management:
nmap('<leader>h', ':wincmd h <cr>')
nmap('<leader>j', ':wincmd j <cr>')
nmap('<leader>k', ':wincmd k <cr>')
nmap('<leader>l', ':wincmd l <cr>')

-- harpoon:
nmap('<leader>a', ':lua require("harpoon.mark").add_file()<cr>')
nmap('<c-l>',':lua require("harpoon.ui").toggle_quick_menu()<cr>')

nmap('<c-n>',':lua require("harpoon.ui").nav_file(1)<cr>')
nmap('<c-e>',':lua require("harpoon.ui").nav_file(2)<cr>')
nmap('<c-i>',':lua require("harpoon.ui").nav_file(3)<cr>')
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)