DEV Community

Supanut087
Supanut087

Posted on

การดึงค่าสี RGB ในรูปภาพ จากการสร้างเว็บไซต์ โดยใช้ Python และ K-Means Clustering

โดยบทความนี้เราจะมารู้วิธีการสร้างเว็บไซต์และการใช้ image processing ที่ช่วยทำให้เราสามารถดึงค่าสี RGB จากรูปต้นแบบ

Image description

อย่างแรกเรามาทำความรู้จักกับ K-Means Clustering กันก่อนนะคะว่ามันคืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง

K-Means Clustering เป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูลหรือการจัดกลุ่มข้อมูลเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยการจัดกลุ่มเหล่านี้ตามลักษณะความคล้ายคลึงกันของข้อมูลที่มีอยู่ในชุดข้อมูล ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่นิยมใช้กันมากคือ K-Means Clustering algorithm ซึ่งมีการทำงานอย่างง่ายด้วยขั้นตอนดังนี้:

1.เลือกจุดเริ่มต้น (Centroids):กำหนดจำนวน K ของกลุ่มที่ต้องการแบ่งข้อมูลเป็น โดยจุดเหล่านี้เรียกว่า Centroids และจะถูกสุ่มเลือกจากข้อมูลที่มีอยู่ในชุดข้อมูล

2.กำหนดข้อมูลใกล้เคียง (Assign Data Points):กำหนดข้อมูลแต่ละจุดในชุดข้อมูลให้เข้ากลุ่มที่ใกล้เคียงกับ Centroids ที่มีระยะทางสั้นที่สุด

3.ปรับ Centroids (Update Centroids):คำนวณ Centroids ใหม่โดยหาจุดกึ่งกลางของข้อมูลในแต่ละกลุ่มที่สร้างขึ้นจากขั้นตอนก่อนหน้า

4.ทำซ้ำขั้นตอนที่2 และ3:ทำขั้นตอนการกำหนดข้อมูลใกล้เคียงและปรับ Centroids ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน Centroids หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

5.สิ้นสุด:เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน Centroids หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากแล้ว ขั้นตอนการแบ่งกลุ่มจะสิ้นสุดลงและแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการแบ่งกลุ่ม

K-Means Clustering ใช้งานได้หลากหลายในงานที่ต้องการ การจัดกลุ่มข้อมูล เช่น:

1.Segmentation: การแบ่งภาพออกเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น ภาพการแยกสีหรือภาพการแยกส่วนของวัตถุ

2.Customer Segmentation: การจัดกลุ่มลูกค้าตามลักษณะที่คล้ายกัน เพื่อให้บริการหรือโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม

3.Anomaly Detection: การตรวจจับข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนหรือไม่ปกติภายในกลุ่ม

4.การจัดการการสแปม: การจัดกลุ่มอีเมล์เพื่อตรวจจับและป้องกันการสแปม

5.Market Analysis: การวิเคราะห์ทัศนคติของตลาดโดยการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามพฤติกรรมการซื้อสินค้า

โดย K-Means Clustering เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มข้อมูลใหญ่ๆ และไม่มีการระบุค่าเป้าหมายของกลุ่มล่วงหน้า แต่อาจต้องการ การทดลองหรือการปรับพารามิเตอร์ เพื่อหาจำนวนกลุ่มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับชุดข้อมูลที่กำหนด

หลังจากที่เราทำความรู้จัก K-Means Clustering กันพอเล็กน้อยแล้ว จากนี้เรามาเริ่มการสร้างเว็บไซต์ในการดึงค่าสี RGB กันเลยย

*ขั้นตอนที่ 1 * เริ่มต้นโดยการ import Flask และฟังก์ชันอื่นๆที่จำเป็นทั้งหมด ดังรูปภาพ

from flask import Flask, render_template, request
import cv2
import numpy as np
import os
import base64
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

*ขั้นตอนที่ 2 * กำหนดตัวแปร app ให้เป็น Flask object ซึ่งใช้ในการสร้างและรันแอปพลิเคชัน Flask

app = Flask(__name__)
UPLOAD_FOLDER = 'uploads'
app.config['UPLOAD_FOLDER'] = UPLOAD_FOLDER
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

และเราจะกำหนดตัวแปร UPLOAD_FOLDER เพื่อระบุโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์ที่ผู้ใช้อัปโหลด

*ขั้นตอนที่ 3 * สร้างฟังก์ชัน get_dominant_colors เพื่อคำนวณสีหลักจากภาพที่ให้มา โดยใช้วิธีการ K-Means clustering

def get_dominant_colors(image_path, num_colors=5):
  """
  Extracts the dominant colors from an image using K-Means clustering.

  Args:
    image_path: Path to the image file.
    num_colors: Number of dominant colors to extract (default: 5).

  Returns:
    A list of dominant colors as RGB tuples.
  """
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ขั้นตอนที่ 4 สร้างฟังก์ชันการดึงสีของภาพ

 img = cv2.imread(image_path)
  img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
  pixels = img_rgb.reshape((-1, 3))
  pixels = np.float32(pixels)
  _, _, centers = cv2.kmeans(pixels, num_colors, None, criteria=(cv2.TERM_CRITERIA_EPS + cv2.TERM_CRITERIA_MAX_ITER, 10, 1.0), 
                attempts=10, flags=cv2.KMEANS_RANDOM_CENTERS)
  dominant_colors = [tuple(color) for color in centers.astype(np.uint8)]
  return dominant_colors
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ขั้นตอนที่ 5 สร้าง("/") ที่เชื่อมโยงกับฟังก์ชัน index() ซึ่งเป็นหน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชัน โดยฟังก์ชันนี้จะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:
1.เมื่อมีการส่งคำขอ POST มาที่เส้นทาง "/" (หน้าหลัก) โดยมีการอัปโหลด ไฟล์รูปภาพ และรับค่าจำนวนสีหลักที่ต้องการ
2.จะทำการบันทึกไฟล์รูปภาพที่อัปโหลดลงในโฟลเดอร์ UPLOAD_FOLDER
3.คำนวณสีหลักจากภาพที่อัปโหลดด้วยฟังก์ชัน get_dominant_colors()
4.แปลงรูปภาพเป็นรหัส base64 เพื่อแสดงในหน้าเว็บ
5.แสดงผลหน้า HTML โดยส่งข้อมูลภาพที่แปลงแล้วและสีหลักที่คำนวณได้ไปยัง template ชื่อ index.html

@app.route('/', methods=['GET', 'POST'])
def index():
  preview_image = None
  dominant_colors = None
  num_colors = 5 

  if request.method == 'POST':
    if 'file' not in request.files:
      return render_template('index.html', error='No file part')

    file = request.files['file']
    if file.filename == '':
      return render_template('index.html', error='No selected file')

    num_colors_str = request.form.get('num_colors', '')
    if num_colors_str:
      try:
        num_colors = int(num_colors_str)
      except ValueError:
        return render_template('index.html', error='Invalid number of colors')

    if file:
      filename = os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], file.filename)
      file.save(filename)
      with open(filename, "rb") as img_file:
        preview_image = base64.b64encode(img_file.read()).decode('utf-8')
      dominant_colors = get_dominant_colors(filename, num_colors)
      os.remove(filename)

  return render_template('index.html', preview_image=preview_image, dominant_colors=dominant_colors, num_colors=num_colors)


if __name__ == '__main__':
  app.run(debug=True)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

หลังจากที่เราสร้างไฟล์ Python ขึ้นมาได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปเราจะมาเริ่มสร้างส่วนของหน้าเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML

*ขั้นตอนที่ 1 * การสร้างหน้าเว็บเพจ โดยมีฟังก์ชันดังนี้

1.โครงสร้างพื้นฐานของหน้าเว็บเพจ (<!DOCTYPE html>) และปิด tag </html> โดยมีส่วนประกอบต่างๆ เช่น <head> และ <body> เพื่อกำหนดรายละเอียดของหน้าเว็บและเนื้อหาของเว็บ
2.<style>กำหนดการตั้งค่ารูปแบบและขนาดของข้อความ การจัดวางข้อความ และการจัดรูปแบบของกล่องสี

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Dominant Colors Extractor</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      text-align: center;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    h1 {
      margin-top: 50px;
      margin-bottom: 20px;
      color: #333;
    }
    .upload-form {
      margin-bottom: 50px;
    }
    #preview {
      margin-bottom: 20px;
    }
    #preview img {
      max-width: 500px;
      max-height: 500px;
      border: 1px solid #ddd;
      border-radius: 5px;
    }
    #color-preview {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      justify-content: center;
    }
    .color-box {
      width: 100px;
      height: 100px;
      margin: 10px;
      border-radius: 5px;
      box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
      cursor: pointer;
    }
    .color-info {
      margin-top: 5px;
      font-size: 14px;
      color: #666;
    }
  </style>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3.<script> มีฟังก์ชัน JavaScript ชื่อ copyColor()มีหน้าที่คัดลอกค่าสี RGB จากกล่องสีเมื่อถูกคลิก และแสดงข้อความแจ้งเตือนว่าค่าสีถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเรียบร้อยแล้ว

 <script>
  function copyColor(rgb) {
    const rgbNumbers = rgb.match(/\d+/g).join(' ');
    const textarea = document.createElement('textarea');
    textarea.value = rgbNumbers;
    document.body.appendChild(textarea);
    textarea.select();
    document.execCommand('copy');
    document.body.removeChild(textarea);
    const alertMessage = 'RGB values copied to clipboard: ' + rgbNumbers;
    const alertTimeout = 2000; 
    const alertElement = document.createElement('div');
    alertElement.classList.add('alert');
    alertElement.textContent = alertMessage;
    document.body.appendChild(alertElement);
    setTimeout(() => {
      document.body.removeChild(alertElement);
    }, alertTimeout);
  }
  </script>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

4.<form> มีฟอร์มที่ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์ภาพและกำหนดจำนวนสีหลักที่ต้องการให้คำนวณ ซึ่งมีปุ่มสำหรับส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์

</head>
<body>
  <h1>Dominant Colors Extractor</h1>
  <div class="upload-form">
    <form method="post" enctype="multipart/form-data">
      <input type="file" name="file" accept=".png, .jpg, .jpeg">
      <br><br>
      <label for="num_colors">Number of Colors:</label>
      <input type="number" id="num_colors" name="num_colors" value="{{ num_colors }}" min="1" max="20">
      <br><br>
      <input type="submit" value="Upload">
    </form>
  </div>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

5.{% if ... %} และ {% for ... %}ใช้ Jinja template syntax ในการแสดงผลภาพที่อัปโหลดและสีหลักที่คำนวณได้ โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการอัปโหลดและการประมวลผลในเซิร์ฟเวอร์ Flask หรือแสดงข้อความข้อผิดพลาดหากมีการร้องขอที่ไม่ถูกต้อง

 <div id="preview">
    {% if preview_image %}
      <img src="data:image/jpeg;base64,{{ preview_image }}" alt="Preview">
    {% endif %}
  </div>
  {% if dominant_colors %}
  <div id="color-preview">
    {% for color in dominant_colors %}
      <div class="color-box" style="background-color: rgb({{ color.0 }}, {{ color.1 }}, {{ color.2 }})"; onclick="copyColor('rgb({{ color.0 }}, {{ color.1 }}, {{ color.2 }})')">
        <div class="color-info">RGB: ({{ color.0 }}, {{ color.1 }}, {{ color.2 }})</div>
      </div>
    {% endfor %}
  </div>
  {% endif %}
  {% if error %}
    <p>{{ error }}</p>
  {% endif %}
</body>
</html>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

สรุป

เราจะเห็นได้ว่าเว็บเพจที่สร้างขึ้นนี้ สามารถทำให้สำหรับคนที่ต้องการที่จะดึงค่าสี RGB จากภาพได้อย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องไปคำนวณหาค่าสีเอาเอง ซึ่งเว็บที่สร้างขึ้นนี้ก็จะดีกว่าการที่เราค่อยๆไปหาชาร์จสีใน google เพราะบางทีสีก็อาจจะไม่ตรงเอาสีที่เราต้องการ จากเว็บเราก็สามารถกำหนดได้ว่าเราต้องการกี่เฉดสีโดยเว็บจะดึงค่าสีที่มีความโดดเด่นที่สุด ดังตัวอย่างด้านบน

ข้อมูลจาก
https://medium.com/technology-hits/reveal-the-dominant-colors-in-your-images-using-python-and-k-means-clustering-aa710625e096

Top comments (0)