DEV Community

rakhimjonova13
rakhimjonova13

Posted on

if else ohirgi darsimiz

Bugun if else da ohirgi dars misolani ishlaymiz 
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){

int a,b,c;
 int a1,b1,c1;
 int strike = 0, ball = 0;

 cin >> a >> b >> c;
 cin >> a1 >> b1 >> c1;


 if(a == a1){
  strike++;
 }
 if(b == c1 || c == b1){
  ++ball;
 }
 if(b == b1){
  ++strike;
 }
if(a == c1 || c == a1){
 ++ball;
}
if(c == c1){
 ++strike;
}
if(a == b1 || b == a1){
 ++ball;
}
 if((b == c1 && c == b1)){
  ++ball;
  }
  if(a == c1 && c == b1){
  ++ball;
   }
    if(a == b1 && b == a1){
  ++ball;
     }
  << strike << "S" << ball << "B";
bu bizani ohirgi mavzuyimiz 
keyingi darsdan boshqa mavzu otamiz

 return 0;
}


Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

@dawroun

Top comments (0)