DEV Community

Hasanboy
Hasanboy

Posted on

Qisqasi C# Kasr

Agar ushbu maqola sizni qiziqtirgan bo'lsa, bu mening maqsadim.
Qiziqarli holatlardan biri Console.WriteLine(10); Agar biz uni ekranda chop etishni so'rasak, u men int ga tegishli man deydi, ya'ni Int32,
shuning uchun default xolatda har qanday raqam Int32 sifatida qabul qilinadi.

Image description

Buxgalteriya holatlarida Float, Double da ishlatilmaydi.
Float, Double yaxshilangan Decimal formati

Vaqt o'tishi bilan men ushbu maqolani albatta yaxshilab boraman

Top comments (0)