DEV Community

Cover image for Luật chơi pickleball
Pickleball Vietnam
Pickleball Vietnam

Posted on

Luật chơi pickleball

Đây là tổng hợp các luật chơi của bộ môn Pickleball được tổng hợp từ USApickleball.

Bao gồm các nội dung chính như sau:

Top comments (0)