DEV Community

Lucas Pham
Lucas Pham

Posted on • Updated on

Lập Trình C++ Cho Người Mới Bắt Đầu

C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ nhất trên thế giới. Được tạo ra bởi Bjarne Stroustrup vào những năm 1980, C++ là một phiên bản mở rộng của ngôn ngữ C, với sự bổ sung của hướng đối tượng. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn về C++, bao gồm lịch sử, thuật toán, các khái niệm cơ bản và ví dụ mã nguồn.

Lịch Sử Ra Đời của C++

C++ ra đời từ ngôn ngữ C, là một sự phát triển hướng đối tượng. Bjarne Stroustrup, người sáng lập C++, đặt ra mục tiêu tạo ra một ngôn ngữ mà kết hợp tính linh hoạt và hiệu suất của C với tính năng hướng đối tượng. Ngôn ngữ C++ chính thức xuất hiện vào năm 1983 và đã trải qua nhiều phiên bản và sửa đổi từ đó.

Thuật Toán và Thuật Giải Trong C++

C++ là một ngôn ngữ mạnh mẽ cho việc triển khai thuật toán và thuật giải. Bạn có thể viết mã để giải quyết các vấn đề phức tạp như sắp xếp dãy số, tìm kiếm, đồ thị, và nhiều thuật toán khác. Thư viện chuẩn của C++ cung cấp nhiều cấu trúc dữ liệu và thuật giải sẵn có như vector, map, set, và thuật toán như sort, binary_search.

Các Từ Khóa C++ Cơ Bản

C++ có một số từ khóa quan trọng để kiểm soát luồng của chương trình, bao gồm if, else, for, while, và switch. Đây là một ví dụ sử dụng if:

int age = 25;
if (age >= 18) {
  std::cout << "Bạn đã đủ tuổi." << std::endl;
} else {
  std::cout << "Bạn chưa đủ tuổi." << std::endl;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Các Loại Biến

Trong C++, bạn có thể sử dụng nhiều loại biến khác nhau như int (số nguyên), double (số thực), string (chuỗi ký tự), và nhiều loại dữ liệu khác. Ví dụ:

int age = 25;
double pi = 3.14159;
std::string name = "John";
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Toán Tử

C++ hỗ trợ nhiều toán tử để thực hiện các phép tính. Ví dụ:

int a = 10;
int b = 5;
int sum = a + b; // sum = 15
int difference = a - b; // difference = 5
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Các Thư Viện Chuẩn

C++ đi kèm với một thư viện chuẩn mạnh mẽ, bao gồm iostream cho đầu vào và đầu ra, vectoralgorithm cho cấu trúc dữ liệu và thuật toán, và nhiều thư viện khác.

Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản và Mở Rộng

C++ cung cấp kiểu dữ liệu cơ bản như int, double, char, và kiểu dữ liệu mở rộng như long long, float, bool. Ví dụ:

int x = 10;
double y = 3.14159;
bool isTrue = true;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Hướng Đối Tượng trong C++

Hướng đối tượng là một khía cạnh quan trọng của C++. Bạn có thể tạo lớp và đối tượng để tổ chức mã của mình thành các đối tượng riêng biệt. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

class Dog {
public:
  void bark() {
    std::cout << "Gâu gâu!" << std::endl;
  }
};

int main() {
  Dog myDog;
  myDog.bark();
  return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Trong ví dụ này, chúng ta tạo một lớp Dog và sử dụng đối tượng myDog của lớp này để gọi phương thức bark().

Để bắt đầu với C++ chúng ta sẽ có thể tìm hiểu từ các bước sau:

1. Cài Đặt Môi Trường Phát Triển

Trước tiên, bạn cần cài đặt một môi trường phát triển C++ trên máy tính của bạn. Một trong những lựa chọn phổ biến là sử dụng IDE như Visual Studio Code, CLion, hoặc Code::Blocks. Đảm bảo bạn đã cài đặt trình biên dịch C++ như g++ (trên Linux) hoặc MinGW (trên Windows) nếu bạn sử dụng môi trường phát triển khác.

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các môi trường hỗ trợ lập trình cơ bản trên nền trình duyệt ở đây https://www.tutorialspoint.com/compile_cpp_online.php

2. Chương Trình C++ Đầu Tiên

Hãy tạo một tập tin mới với phần mở rộng .cpp, ví dụ: hello.cpp. Mở tập tin này bằng trình soạn thảo yêu thích của bạn và thêm mã sau:

#include <iostream>

int main() {
  std::cout << "Xin chào, C++!" << std::endl;
  return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • #include <iostream>: Dòng này cho phép sử dụng thư viện iostream để làm việc với đầu vào và đầu ra. Thư viện này cung cấp đối tượng cout để xuất dữ liệu ra màn hình.

 • int main(): Đây là hàm chính của chương trình. Mọi chương trình C++ phải có một hàm main, và nó là điểm bắt đầu của chương trình.

 • std::cout << "Xin chào, C++!" << std::endl;: Dòng này sử dụng cout để in ra dòng chữ "Xin chào, C++!" trên màn hình.

 • return 0;: Chương trình trả về giá trị 0 để thể hiện rằng nó thực hiện thành công.

3. Biên Dịch và Chạy Chương Trình

Nếu bạn sử dụng Visual Studio Code, bạn có thể sử dụng extension C/C++ để biên dịch và chạy chương trình. Nếu bạn sử dụng trình biên dịch g++, mở terminal và gõ lệnh sau:

g++ -o hello hello.cpp
./hello
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Lệnh đầu tiên biên dịch tập tin hello.cpp và tạo một tập tin thực thi có tên hello. Lệnh thứ hai chạy chương trình.

Kết quả trên màn hình sẽ là:

Xin chào, C++!
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

4. Các Khái Niệm Cơ Bản Thêm

 • Biến: Hãy tạo biến để lưu trữ dữ liệu. Ví dụ:
int age = 25;
double pi = 3.14159;
std::string name = "John";
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Toán tử: Sử dụng các toán tử như +, -, *, / để thực hiện phép tính.

 • Cấu trúc điều kiện: Sử dụng câu lệnh if để kiểm tra điều kiện:

if (age >= 18) {
  std::cout << "Bạn đã đủ tuổi." << std::endl;
} else {
  std::cout << "Bạn chưa đủ tuổi." << std::endl;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Vòng lặp: Sử dụng vòng lặp for hoặc while để lặp qua một chuỗi lệnh nhiều lần.
for (int i = 0; i < 5; i++) {
  std::cout << "Số " << i << std::endl;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Hàm: Bạn có thể tạo và sử dụng các hàm để tạo các đoạn mã nguồn con.
void sayHello() {
  std::cout << "Xin chào từ hàm!" << std::endl;
}

int main() {
  sayHello();
  return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Chúc bạn học tốt và thành công trong việc phát triển kỹ năng lập trình C++!

Nếu thấy bài hữu ích gửi cho tôi 1 cốc cà phê

Top comments (0)