DEV Community

Cover image for React’e Giriş: Components, Props, Hooks, Map, React Router DOM, Redux
Masum Gökyüz
Masum Gökyüz

Posted on

React’e Giriş: Components, Props, Hooks, Map, React Router DOM, Redux

Önemli React Notları

1) React, component mantığıyla çalışır.

Yani, birden çok küçük parçaların birleştirilmesi esastır. Mesela bir sitenin birden çok sayfa yapısı olabiliyor. Ürünü sepete ekleme, anasayfa, ürün detayı görüntüleme vb. Bunların hepsi esasen component mantığını ihtiva eder. Tüm kodları App.js içerisine yazmamak için kodları parçalara bölüyoruz.

Özetle: React uygulamaları bileşenlerden oluşur. Bir bileşen, kendi mantığı ve görünümü olan bir UI (kullanıcı arayüzü) parçasıdır. Bir bileşen bir düğme kadar küçük veya tüm bir sayfa kadar büyük olabilir.

React bileşenleri, markup döndüren JavaScript fonksiyonlarıdır:

function MyButton() {
 return (
  <button>I'm a button</button>
 );
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2) Component nasıl import edilir?

Yazılan componentleri de uygulama içerisinde şeklinde import edebiliyoruz. Tabii bunu yaparken ilgili componentin içerisinde export default ComponentName yazılı olmalıdır.

Elimizde MyButton,jsx dosyasında tanımladığımız bir fonksiyon olsun. Biz bunu başka bir componentin içerisine geçirebiliriz (nest).

export default function MyApp() {
 return (
  <div>
   <h1>Welcome to my app</h1>
   <MyButton />
  </div>
 );
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ÖNEMLİ: <MyButton /> öğesinin büyük harfle başladığına dikkat edin. Bunun bir React bileşeni olduğunu bu şekilde anlarsınız. React bileşen adları her zaman büyük harfle başlamalıdır, HTML etiketleri ise küçük harf olmalıdır.


3) Props nedir? Props geçme nedir?

Bir props esas itibariyle bir bileşende vb. tanımlayıp başka bileşenlerde erişebildiğimiz bir şeydir. Mesela elimizde aşağıdaki gibi bir App.js kodu olsun:

function App() {
 const propsDeneme = "props mantığı: ben bir propsum"
 return (
  <div className="app">
   <Masum propsIcınBoyleYapiyoruz = {propsDeneme}/>
   <Deneme/>
  </div>
 );
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yukarıdaki bu kodda <Masum propsIcınBoyleYapiyoruz = {propsDeneme}/> şeklinde yazdığımız kısımda aslında şunu yapmış oluyoruz:

1. <Masumdan sonra gelen propsIcınBoyleYapiyoruz ifadesi tamamen keyfidir. Biz bunu istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Meselâ props da yazabiliriz kısaltma amacıyla. propsIcınBoyleYapiyoruz ifadesine değer olarak yukarıda oluşturduğumuz propsDeneme değişkenini veriyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken, bu değişkeni verirken süslü parantez içerisinde vermemiz. Yani: {propsDeneme} şeklinde veriyoruz.

2. Verdiğimiz bu propsu Masum adındaki componentte nasıl kullanacağız peki? Masum.jsx dosyamız şu şekilde olsun:

import "../App.css"

const Masum = ({propsIcınBoyleYapiyoruz}) => {

 console.log("ilk prop:", propsIcınBoyleYapiyoruz);
 return (
  <div>
   Masum componenti denemesi
   <br />
   Ayrıca gelen props'u şöyle kullanıyoruz: {propsIcınBoyleYapiyoruz}
  </div>
 )
}

export default Masum;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3. Görüldüğü üzere, Masum adındaki fonksiyona argüman olarak süslü parantez içerisinde propsIcınBoyleYapiyoruz adındaki props ismini yazıyoruz. Yani Masum adındaki arrow fonksiyona argüman olarak propsIcınBoyleYapiyoruz adındaki propsu props geçiyoruz.Masum adındaki fonksiyon bundan sonra, propsIcınBoyleYapiyoruz adındaki propsu almış olacak ve biz de bu componentte, yani Masum.jsx dosyasının içerisinde App.js dosyasının içerisinde tanımladığımız propsDeneme değişkenini kullanabileceğiz.

Tüm bunları birlikte çalıştırdığımızda, aşağıdaki gibi bir ekranla karşı karşıya kalırız:

Masum componenti denemesi
Ayrıca gelen props'u şöyle kullanıyoruz: props mantığı: ben bir propsum
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

4) Map metodu hakkında: Map nedir? Ne iş yapar?

Map fonksiyonuyla oluşturduğumuz diziler içerisindeki elemanları ekrana bastırabiliriz. Meselâ aşağıdaki gibi bir App.js kodumuz olsun:

function App() {

 const arr = [
  { name: 'array 1', id: 0 },
  { name: 'array 2', id: 1 },
  { name: 'array 3', id: 2 },
 ];

 return (
  <div className='app'>

   {
    arr.map((ar) => (
    <div key={ar.id}>{ar.name}</div>
   ))
   }
  </div>
 );
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

1. Yukarıdaki kodda arr adında bir dizi oluşturuyoruz. Daha sonra uygulamamızın içerisine {diziIsmi.map( (dizi) => () )} şeklinde bir kod yazıyoruz. Burada parantez içerisindeki (dizi) tamamen keyfidir. diziIsminin içerisindeki her bir elemanı temsil eder.

2. Map fonksiyonunu arrow fonksiyon olarak oluşturduk. Daha sonra ise dizinin her bir elemanını bir div içerisinde döndürmek istiyoruz. Bunun için div arasında {diziIsmi.value} yazıyoruz. Yani, bracket notation esasında key/value pairini kullanıyoruz. Peki dive neden key özelliği verdik? Çünkü vermezsek console'da şöyle bir hata alırız: Warning: Each child in a list should have a unique "key" prop.

3. Bu hatanın sebebi dizideki her bir elemanın aslında unique olması gerektiğidir. Yani, dizideki hiçbir elemanın birbirinin aynısı olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Bunun için yukarıda olduğu gibi key özelliğine dizideki her bir elemanın id'sini verebiliriz.

4. key özelliğiyle ilgili alternatif bir çözüm de aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki çözümde key özelliğine eklemek üzere map fonksiyonuna i, yani bir index parametresi daha ekliyoruz ve bunu da key özelliğine süslü parantez içerisinde veriyoruz.

arr.map( (ar, i) => ( <div key={i}>{ar.name}</div>))
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

5. Son olarak, map metodunun *syntax*i şu şekildedir:

// Arrow function
map((element) => { /* … */ })
map((element, index) => { /* … */ })
map((element, index, array) => { /* … */ })
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yani, arr.map() fonksiyonu, bir dizi (array) üzerinde bir fonksiyonu her eleman için çalıştırarak yeni bir dizi döndürür. Arrow function ise bu fonksiyonun işleyişini belirler. Arrow function'un aldığı parametreler, map() fonksiyonunun işleyişini etkiler.

Örnekler:

1) Sadece elemanları kullanarak bir dizi oluşturma:

const arr = [1, 2, 3];
const newArr = arr.map((element) => {
 return element * 2;
});

console.log(newArr); // [2, 4, 6]

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Burada, arrow function sadece elemanı alıyor ve elemanın iki katını döndürüyor. map() fonksiyonu, bu arrow function'ı her eleman için çalıştırıyor ve yeni bir dizi oluşturuyor.

2) Elemanın yanı sıra, elemanın index numarasını da kullanarak bir dizi oluşturma:

const arr = [1, 2, 3];
const newArr = arr.map((element, index) => {
 return `Element ${index} is ${element}`;
});

console.log(newArr); // ["Element 0 is 1", "Element 1 is 2", "Element 2 is 3"]
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Burada, arrow function, hem elemanı hem de elemanın index numarasını alıyor ve bir string döndürüyor. map() fonksiyonu, bu arrow function'ı her eleman (element) için çalıştırıyor ve yeni bir dizi oluşturuyor.

3) Elemanın yanı sıra, elemanın index numarası ve dizinin kendisi de kullanılarak bir dizi oluşturma:

const arr = [1, 2, 3];
const newArr = arr.map((element, index, array) => {
 const total = array.reduce((acc, val) => {
  return acc + val;
 });
 return `Element ${index} is ${element} and the total is ${total}`;
});

console.log(newArr); // ["Element 0 is 1 and the total is 6", "Element 1 is 2 and the total is 6", "Element 2 is 3 and the total is 6"]
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Burada, arrow function, elemanı, elemanın index numarasını ve dizinin kendisini alıyor. Daha sonra, reduce() fonksiyonunu kullanarak dizideki tüm elemanların toplamını hesaplıyor ve bir string döndürüyor. map() fonksiyonu, bu arrow function'ı her eleman için çalıştırıyor ve yeni bir dizi oluşturuyor.


5) Hooks kullanımları: useState

useState hook'u React'ta state yönetimi için kullanılan bir fonksiyondur. useState hook'u bir fonksiyon çağrısıdır ve geriye bir dizi döndürür. Bu dizi iki eleman içerir: mevcut state değeri (initial state) ve state değerini güncellemek için kullanılacak bir fonksiyon.

Meselâ elimizde aşağıdaki gibi bir kod olsun:

import React, { useState } from 'react';

function CountExample() {

 const [count, setCount] = useState(0);
 const clickFuncPlus = () => {
  setCount(count+1);
 }
 const clickFuncMinor = () => {
  setCount(count-1);
 }
 const clickFuncReset = () => {
  setCount(0);
 }

 return (
  <div>
   <button onClick={clickFuncPlus}>artır beni</button>
   <button onClick={clickFuncMinor}>azalt beni</button>
   <button onClick={clickFuncReset}>sıfırla beni</button>
   <p>count sayısı: {count}</p>
  </div>
 );
}

export default CountExample;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Burada ilk olarak useState hook'unda kullanmak üzere bir dizi oluşturuyoruz (useState hook'u dizi içerisinde değişken isimleri verilerek tanımlanır.)

Bu kod, React Hooks'ın bir özelliği olan useState fonksiyonunu kullanarak bir değişken (count) oluşturur ve bu değişkenin başlangıç ​​değerini 0 olarak ayarlar.

Sonra, clickFuncPlus adlı bir fonksiyon tanımlar. Bu fonksiyon, count değişkenine 1 eklemek için setCount fonksiyonunu kullanır. setCount fonksiyonu, React'ta state'in güncellenmesini tetikler ve React, bileşenin yeniden render edilmesi gerektiğini anlar.

Yani, clickFuncPlus fonksiyonu çağrıldığında, count değişkeni 1 artar ve React, bu değişikliği fark ederek bileşeni yeniden render eder. Bu, ekranda görüntülenen sayının artmasıyla sonuçlanır.

Bu kod örneği, bir sayaç bileşeni için basit bir örnek oluşturur. Kullanıcı sayaç üzerinde artı düğmesine tıkladıkça, sayı artar ve bu, kullanıcının uygulamanın geri kalanında ne olacağına bağlı olarak farklı işlevlerde kullanılabilir.

Benzer mantığı string, array ve object için de kullanabiliriz.

1. String örneği:

import React, { useState } from 'react';

function StringExample() {
 // inputText'in başlangıç değerini boş bir string olarak belirliyoruz
 const [inputText, setInputText] = useState('');

 // listedeki tüm metinleri depolamak için bir state kullanacağız
 const [list, setList] = useState([]);

 // her bir olay olduğunda olayın değerini setInputText olarak ayarla. Yani, girilen her değer setInputText olmuş olacak ve bu da inputText'i güncelleyecek
 const handleChange = (event) => {
  setInputText(event.target.value);
  console.log('mevcut inputText', inputText);
 };

 const addString = () => {
  // mevcut listedeki tüm metinleri kopyalayın
  const newList = [...list];
  console.log('newList şu şekilde: ', newList)

  // inputText'i listeye ekleyin
  newList.push(inputText);

  // listeyi güncelle. Yani, setList fonksiyonu "newList" dizisini alıp "list" dizisine aktaracak. Yani, "list" dizisi güncellenmiş olacak
  setList(newList);

  // inputText'i boş bir dizeye ayarlayın, böylece sonraki metin girişi için hazır oluruz
  setInputText('');
 };

 return (
  <div>
   <input type='text' value={inputText} onChange={handleChange} />
   <p>You typed: {inputText}</p>
   <button onClick={addString}>ekle beni</button>
   <ul>
    {list.map((item, index) => (
     <li key={index}>{item}</li>
    ))}
   </ul>
  </div>
 );
}

export default StringExample;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2. Array örneği:

import React, { useState } from "react";

function ArrayExample() {
 const [inputValue, setInputValue] = useState("");
 const [items, setItems] = useState([]);

 const handleInputChange = (event) => {
  setInputValue(event.target.value);
 };

 const handleAddItem = () => {
  setItems([...items, inputValue]);
  setInputValue("");
 };

 return (
  <div>
   <input type="text" value={inputValue} onChange={handleInputChange} />
   <button onClick={handleAddItem}>Add Item</button>
   <ul>
    {items.map((item, index) => (
     <li key={index}>{item}</li>
    ))}
   </ul>
  </div>
 );
}

export default ArrayExample;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3. Object örneği:

import { useState } from "react";

function ObjectExample() {
 const [inputValue, setInputValue] = useState("");
 const [items, setItems] = useState([]);

 const handleInputChange = (event) => {
  setInputValue(event.target.value);
 };

 const addItem = () => {
  setItems([...items, { text: inputValue, id: Date.now() }]);
  setInputValue("");
 };

 return (
  <div>
   <input type="text" value={inputValue} onChange={handleInputChange} />
   <button onClick={addItem}>Add Item</button>
   <ul>
    {items.map((item) => (
     <li key={item.id}>{item.text}</li>
    ))}
   </ul>
  </div>
 );
}

export default ObjectExample;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ayrıca basit bir renk değiştirme uygulaması da yapabiliriz:

import { useState } from 'react';

function App() {

 const [renk, setRenk] = useState('');

 const handleInputChange = (event) => {
  setRenk(event.target.value);
 };


 return (
  <div className='app'>
   <input type="text" value={renk} onChange={handleInputChange} />
   <div style={{color: renk}} >
    asd
   </div>

  </div>
 );
}

export default App;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Meselâ yukarıdaki örnekte ilk olarak renk değişkeninin initial state'ini boş olarak ayarlıyoruz. Daha sonra bir event listener ekliyoruz ve input alanına girilen değeri setRenk fonksiyonuyla renk değişkenine yeniden atıyoruz. Böylece ekranda görünen yazının rengi, kullanıcının yazdığı renkte olacaktır.

Ayrıca boolean değerler ile de benzer bir örneği yapabiliriz:

import { useState } from 'react';

function App() {

 const [status, setStatus] = useState(false);

 // eğer 'status' değeri TRUE ise
 if (status) {
  return (
   <div> status durumu: true
    <button onClick={ () => setStatus(!status) }> status'un tersini (yani, '!status'u) al </button>
   </div>
  )
 } else {
  return (
   <div>status durumu: false
    <button onClick={ () => setStatus(!status) }> status'un tersini (yani, '!status'u) al </button>
   </div>
  )
 }
}

export default App;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Başka bir boolean örneğimiz ise Accordion örneği olsun:

import { useState } from 'react';

function App() {

 const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);

 const toggleAccordion = () => {
  setIsOpen(!isOpen);
 };

 return (
  <div>
   <button onClick={toggleAccordion}>Toggle Accordion</button>
   {isOpen && <div>isOpen TRUE olduğunda bu gösterilir: This is the content of the accordion</div>}
  </div>
 );
}

export default App;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu da çok kullanışlı bir boolean örneğidir.

Modal pencere örnekleri de useStatein en çok kullanıldığı yerlerden birisidir:

import { useState } from 'react';

function App() {

 const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);

 const openModal = () => {
  setIsOpen(true);
 };

 const closeModal = () => {
  setIsOpen(false);
 };

 return (
  <div>
   <button onClick={openModal}>Open Modal</button>
   {isOpen && (
    <div>
     <div>This is the content of the modal</div>
     <button onClick={closeModal}>Close Modal</button>
    </div>
   )}
  </div>
 );
}

export default App;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu örneklerin incelenmesi veya kopyalanıp denenmes, useStatein kullanımını anlamaya yardımcı olacaktır.


6) Hooks kullanımları: useEffect

useEffect'in syntax'ı şu şekildedir:

useEffect ( () => {

}, [] );
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yani, useEffect() metodunun içerisine callback function olarak bir arrown function koyarız ve daha sonra da bir dizi [] ekleriz.

Peki useEffect hook'u ne işe yarar? Sayfa yüklendiğinde çalışmasını istediğimiz fonksiyonları bunun içerisine yazarız. Arrayler, yani diziler [] de aslında bizim render etme şeklimizdir. Meselâ arrown function'ın içerisine bir fonksiyon yazdığımızı düşünelim. Bu fonksiyon sayfa her render edildiğinde bir kere çalışır - eğer array'in içerisi boşsa. Biz bu fonksiyonun nasıl, kaç kere vb. çalışacağını array içerisinden belirtiriz.

Meselâ elimizde aşağıdaki gibi bir kod olsun:

import { useEffect, useState } from 'react';

function App() {

 const [status, setStatus] = useState("başlangıç değeri");

 useEffect(() => {
  setStatus("yenilendikten sonra görünecek olan status yazısı")
 }, []);

 return (

  <div>
   {status}
  </div>
 )
}

export default App;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Burada uygulamaya en nihayetinde bir div döndürüyoruz ve bu div, status değişkeni oluyor. status değişkenine baktığımızda da useState hook'unu kullandığını görüyoruz ve status değişkeninin initial state'i ise "başlangıç değeri" olarak belirlenmiş. Daha sonra ise useEffect hook'u kullanılıyor ve statusun state'i setStatus ile değiştiriliyor. Bundan böyle sayfa yenilendiğinde statusun değeri başka olacaktır.

Başka bir örnek verelim:

import { useState, useEffect } from 'react';

function App() {
 const [data, setData] = useState(null);

 useEffect(() => {
  async function fetchData() {
   const response = await fetch('https://api.example.com/data');
   const data = await response.json();
   setData(data);
  }
  fetchData();
 }, []);

 if (!data) {
  return <div>Loading...</div>;
 }

 return <div>{data}</div>;
}


export default App;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Daha basit bir örnek verelim:

import { useState, useEffect } from 'react';

function App() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 // This useEffect will run after every render
 useEffect(() => {
  console.log('Component has rendered');
 });

 // This useEffect will only run when `count` changes
 useEffect(() => {
  console.log(`Count has changed to ${count}`);
 }, [count]);

 return (
  <div>
   <p>You clicked the button {count} times</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Click me</button>
  </div>
 );
}

export default App;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Buradaki ilk useEffect hook'u sayfa her render edildiğinde çalışır. İkinci useEffect hook'u ise yalnızca count'ın state'i değiştiğinde çalışır.

Başka bir örneğe daha bakalım:

import { useState, useEffect } from 'react';

function App() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 useEffect(() => {
  document.title = `Clicked ${count} times`;
 }, [count]);

 return (
  <div>
   <p>You clicked the button {count} times</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
    Click me
   </button>
  </div>
 );
}

export default App;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yukarıdaki örnekte de sayfanın başlığını/title'ını count değişkeninin state'i olarak belirliyoruz.


6) Hooks kullanımları: useRef

useRefin kullanımı aslında bir HTML elementini JavaScript DOM'u üzerinden seçmeye benzer. Meselâ biz JavaScript kullanarak input id'sine sahip bir input alanını, meselâ bir textbox'ı seçmek istediğimizde aslında aşağıdaki gibi bir şey yapmamız gerekiyor:

HTML kodu:

<input type="textbox" id="input" placeholder="search"> Ara... </input>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

JavaScript kodu:

const input = document.getElementById("input")
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

İşte React'teki useRef hook'uyla DOM elemanları üzerinde işlem yapabiliyoruz. Meselâ elimizde aşağıdaki gibi bir kod olsun:

import { useEffect, useRef, useState } from 'react';

function App() {
 const [status, setStatus] = useState("status'un ilk hâli");
 const firstRef = useRef();

 useEffect(() => {
  setStatus("status'un set edilmiş hâli")
 }, [])

 console.log('Ref örneğimiz: ', firstRef.current);
 // Ref örneğimiz: <input placeholder=​"useRef ile referans aldığımız element.. '.current' ile de ilk key'e ulaşıyoruz">​
  return (
   <>
   <div>{status}</div>
   <input ref={firstRef} placeholder="useRef ile referans aldığımız element.. '.current' ile de ilk key'e ulaşıyoruz"/>
   </>
  );
}

export default App;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Burada firstRef değişkeni tanımlıyoruz ve buna useRef hook'unu atıyoruz. Daha sonra bu firstRef değişkenini return içerisindeki inputa ref özelliği olarak veriyoruz. Bundan böyle firstRef ile input elementine ulaşabiliriz.

Başka bir örnek:

import { useEffect, useRef, useState } from 'react';

function App() {
 const [count, setCount] = useState(0);
 const countRef = useRef(0);

 function handleClick() {
  setCount(count + 1);
  countRef.current = countRef.current + 1;
 }

 return (
  <div>
   <p>Count: {count}</p>
   <p>Count (ref): {countRef.current}</p>
   <button onClick={handleClick}>Click me</button>
  </div>
 );
}

export default App;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Başka bir örnek daha:

import { useEffect, useRef, useState } from 'react';

function App() {
 const [count, setCount] = useState(0);
 const prevCountRef = useRef();

 useEffect(() => {
  prevCountRef.current = count;
  console.log( 'useEffect ile başladığında ilk prevCountRef değeri: ', prevCountRef);
 }, [count]);

 let message = '';
 if (prevCountRef.current !== undefined) {
  if (count > prevCountRef.current) {
   message = 'Count increased';
  } else {
   message = 'Count decreased';
  }
 }

 return (
  <div>
   <p>Count: {count}</p>
   <p>{message}</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Increment</button>
   <button onClick={() => setCount(count - 1)}>Decrement</button>
  </div>
 );
}

export default App;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Başka bir örnek daha:

import { useEffect, useRef, useState } from 'react';

function App() {
 const inputRef = useRef(null);

 // buton'a tıklandığında referansa focus etsin
 const handleClick = () => {
  inputRef.current.focus();
 };

 return (
  <div>
   <input type="text" ref={inputRef} />
   <button onClick={handleClick}>Focus Input</button>
  </div>
 );
}

export default App;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

7) Hooks kullanımları: useMemo

Yapı olarak useEffect'e benzer. Sayfaya çekilen veriyi bir kere çeker ve onu hafızada tutar. Sayfayı komple render etmiş olsak bile biz bu hook aracılığıyla o veriyi çekip istediğimiz zaman kullanabiliriz. Meselâ elimizde aşağıdaki gibi bir kod olsun:

import { useEffect, useRef, useState } from 'react';

function App() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 const func = (num) => {
  console.log('hesaplanıyor.... : ');
  for (let i = 0; i < 10000000000000; i++) {
   console.log(i);
   num++;
  }
  return num;
 };

 const memo = func(count);

 return (
 <>
 {memo}
 </>
 )
}

export default App;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu kod aslında çok büyük bir sayıya kadar hep işlem yapıyor ve bu da uygulamanın donmasına, kasmasına sebep oluyor. İşte bu tür sorunlarla karşılaşmamak için useMemo hook'u kullanılmaktadır. Meselâ elimizde aşağıdaki gibi bir kod olsun:

import { useMemo, useState } from 'react';

function App() {
 const [count, setCount] = useState(0);
 const [text, setText] = useState("");

 const func = (num) => {
  console.log('hesaplanıyor.... : ');
  for (let i = 0; i < 10000; i++) {
   console.log(i);
   num++;
  }
  return num;
 };

 // useMemo syntax: useMemo(() => first, [second])
 // burada aslında şunu demiş oluyoruz: sayfada hangi render işlemi yapılırsa yapılsın (bu örnekte setText değeri değiştikçe sayfa render oluyor) "count" değerinde bir değişiklik olmadığı sürece count'u render etme. Yani yukarıdaki for döngüsü her render işleminde çalışmış olmayacak - count ile ilgili render işlemleri hariç.
 const memo = useMemo( () => func(count), [count]);

 return (
 <>
 {memo}
 <input value={text} onChange={e => setText(e.target.value)} placeholder='ara'/>
 </>
 )
}

export default App;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu örnekte aslında şunu yapmış oluyoruz: sayfada hangi render işlemi yapılırsa yapılsın (bu örnekte setText değeri değiştikçe sayfa render oluyor) count değerinde bir değişiklik olmadığı sürece count'u render etme. Yani yukarıdaki for döngüsü her render işleminde çalışmış olmayacak - count ile ilgili render işlemleri hariç.

Eğer biz,

const memo = func(count);
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

kodu bu şekilde yazmış olsaydık, input'a girilen her değerde count yeniden render edilecekti ve bu da en nihayetinde kasmayla/yavaşlamayla nihayetlenecekti. Ancak biz useMemo hook'unu kullanarak count'u bir kez render etmiş oluyoruz ve artık count ile ilgili bir işlem olmadığı sürece count yeniden render edilmeyecektir.

Eğer biz kodu yukarıdaki gibi değil de aşağıdaki gibi yapsaydık:

const memo = useMemo( () => func(count), [text]);
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu durumda input'a girilen her text değiştiğinde bu fonksiyon yeniden çalışırdı. Yani array içerisinde belirttiğimiz değer/eleman, useMemo hook'unun ne zaman devreye gireceğini belirtir.


8) React Router Dom nedir? Ne işe yarar?

Öncelikle terminale npm i react-router-dom yazarak paketimizi kuruyoruz.

Devam etmeden önce ufak bir trick göstermek istiyorum.

TRICK: Yeni açtığımız bir .jsx dosyasına rafce yazıp tab'a/enter'a bastığımızda bizim için otomatik olarak şöyle bir şablon oluşturur:

import React from 'react'

const DOSYAISMI = () => {
 return (
  <div>Home</div>
 )
}

export default Home
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Routing işlemlerini yapabilmek için öncelikle App.jsimizin içerisine import işlemi yapıyoruz:

import { BrowserRouter, Routes, Route, Link } from "react-router-dom";
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Routing işlemleri genelde şöyle bir template üzerinden işlemektedir:

import { BrowserRouter, Routes, Route, Link } from "react-router-dom";

function App() {

 return (
  <>
  <BrowserRouter>
   <Routes>
    <Route path="/" element={<Home />} />
    <Route path="details" element={<Details />} />
   </Routes>
  </BrowserRouter>
  </>
 );
}

export default App;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Routing işlemleri için src klasörünün içerisine pages adında bir klasör oluşturuyoruz. Bu klasör içerisine de sayfalarımızı oluşturabiliriz. Meselâ Home.jsx adında bir dosya oluşturduk:

import React from 'react'

export const Home = () => {
 return (
  <div>Home</div>
 )
}

export default Home
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aynı şekilde Detail.jsx adında bir dosya daha oluşturalım:

import React from 'react'

export const Detail = () => {
 return (
  <div>Detail</div>
 )
}

export default Detail
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bundan böyle / adresine gittiğimizde Home.jsx sayfasını, /details adresine gittiğimizde ise Detail.jsx sayfasını göreceğiz. Özetlemek gerekirse: Routing işlemleri yapabilmek için Routes içerisinde Route'ları tanımlıyoruz. Route'ların içerisinde path ve element adında iki prop var. path prop'u ile hangi adreslere gittiğimizde hangi sayfayı göreceğimizi belirliyoruz. element prop'u ile de hangi sayfayı göstereceğimizi belirtiyoruz.

Peki routing işlemlerini belirli idlere göre nasıl yapabiliriz?

Bir mağaza uygulaması olduğunu düşünelim ve bu mağazadaki her bir ürünün bir idye sahip olduğunu düşünelim. Bu id'ler sayesinde ürünlerimizi detaylı bir şekilde gösterebileceğiz. Örneğin http://localhost:3000/products/1 adresine gittiğimizde id'si 1 olan ürünün detaylarını gösterecek, http://localhost:3000/products/2 adresine gittiğimizde ise id'si 2 olan ürünün detaylarını gösterecek.

Diyelim ki tüm ürün verilerini içerisinde tuttuğumuz bir dosyamız var. Adı data.js olsun. Bu dosyamızın içerisinde şöyle bir şeyler olsun:

const arr = [
 {name: 'iphone', id: 0},
 {name: 'samsung', id: 1},
 {name: 'huawei', id: 2},
 {name: 'nokia', id: 3},
]

export default arr;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu arr adındaki array'in içerisindeki ürünleri Home route'unda görüntülemek istiyoruz. Ne yapmamız gerek? Öncelikle Home route'unda data.js dosyasını import ediyoruz:

import data from '../data'
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Daha sonra Home route'unda data'yı map ediyoruz. Yani, elimizde şöyle bir kod olmuş oluyor:

import React from 'react';
import arr from '../data';

export const Home = () => {

 const redirectFunc = () => {
  window.location.href = '/detail';
 };

 return (
  <div>
   {
    arr.map((ar) => {
     return (
      <div key={ar.id} style={{ margin: "10px", coursor: "pointer", border: "2px solid black", padding: "5px"}}>
       Ürün ismi:
       {ar.name}
      </div>
     )
    }
    )
   }
  </div>
 );
};

export default Home;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yaptığımız bu map işlemiyle data.js dosyasındaki arr array'inin içerisindeki her bir elemanı tek tek dolaşıyoruz ve bir div içerisinde gösteriyoruz.

Peki routing işlemini id'ye göre yapmak için ne yapmamız gerkeiyor? App.js kodumuzu şu şekilde güncelleyelim:

import { BrowserRouter, Routes, Route, Link } from 'react-router-dom';
import Home from './pages/Home';
import Detail from './pages/Detail';

function App() {
 return (
  <>
   <BrowserRouter>
    <Routes>
     <Route path='/' element={<Home />} />
     <Route path='/detail/:id' element={<Detail />} />
    </Routes>
   </BrowserRouter>
  </>
 );
}

export default App;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Burada ne yapmış olduk? <Route path='/detail/:id' element={<Detail />} /> kodunu ekledik ve bundan böyle site.com/detail/id adresine gelen istekleri Detail sayfasına yönlendireceğiz. :id kısmı ise id'yi dinamik olarak alacağımızı belirtiyor.

Şimdi, map fonksiyonuyla döndürdüğümüz div içerisindeki her elemana bir yönlendirme ekleyelim:

import React from 'react';
import arr from '../data';

export const Home = () => {
 const redirectFunc = (id) => {
  window.location.href = `/detail/${id}`;
 };

 return (
  <div>
   {arr.map((ar) => {
    return (
     <div
      key={ar.id}
      style={{
       margin: '10px',
       border: '2px solid black',
       padding: '5px',
      }}
     >
      Ürün ismi:
      <br></br>
      <button style={{ cursor: 'pointer' }} onClick={() => redirectFunc(ar.id)}>{ar.name}</button>
     </div>
    );
   })}
  </div>
 );
};

export default Home;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Burada redirectFunc adındaki yönlendirme fonksiyonumuza parametre olarak id verdik ve window.location.href ile id'yi detail route'una ekleyerek yönlendirdik. Eklediğimiz butona data.js içerisindeki, yani her bir ürünümüzün tutulduğu dosyadaki ürünlerin id'lerini gönderdik. Bundan böyle ürünlere tıkladığımızda ürünlerin sahip oldukları id'ye göre yönlendirme işlemi gerçekleşmiş olacak. Meselâ iphone butonuna tıkladığımızda http://localhost:3000/detail/0 adresine yönlendirileceğiz.

Açılan detail sayfasında ürünün ID'sini görmek istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Bunun için bir hook'umuz var: useParams(). Bu hook'u kullanarak id'yi alıp ekranda gösterebiliriz. Detail sayfasının kodunu şu şekilde güncelleyelim:

import React from 'react';
import { useParams } from 'react-router-dom';

export const Detail = () => {

 const { id } = useParams();

 const redirectFunc = () => {
  window.location.href = '/';
 };

 return (
  <div>
   <h1>Ürün ID'si: {id} </h1>
   <button onClick={redirectFunc}>anasayfaya yönlendir</button>
  </div>
 );
};

export default Detail;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

useParams() hook'u ile id'yi alıp ekranda gösterdik. useParams() hook'unu çağırırken süslü parantez kullanmamızın sebebi, useParams() hook'u bir obje döndürüyor. Bu objenin içerisinde id'yi almak için id'yi süslü parantez içerisinde tanımladık. Buradaki id ise App.js içerisindeki <Route path='/detail/:id' element={<Detail />} /> bu routing kodunda yer alan :id kısmıdır.

Bu işlemi daha iyi bir şekilde de yapabiliriz. Yani, gelen id değerine göre data.js dosyasındaki arr array'inin içerisindeki elemanları dolaşarak, id'ye eşit olan elemanı bulup ekranda gösterebiliriz. Bunun için Detail.jsx dosyasını şu şekilde güncelleyelim:

import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { useParams } from 'react-router-dom';
import arr from '../data';

export const Detail = () => {
 const { id } = useParams();
 const [data, setData] = useState([]);

 // sayfa yüklendiğinde
 useEffect(() => {
  setData(arr);
 }, [id]);

 console.log("data array'i: ", data);

 const redirectFunc = () => {
  window.location.href = '/';
 };

 return (
  <div>
   <button onClick={redirectFunc}>anasayfaya yönlendir</button>
   {
    data.filter(dt => dt.id === parseInt(id)).map((dat) => (
     <div key={dat.id}>
      <h1>Ürün ismi: {dat.name}</h1>
      <br></br>
      <h2>Ürün ID'si: {dat.id}</h2>
     </div>
    ))
   }
  </div>
 );
};

export default Detail;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi bu kodda ne yaptığımızı satır satır açıklayalım:

import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { useParams } from 'react-router-dom';
import arr from '../data';

export const Detail = () => {
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu kod, react ve react-router-dom kütüphanelerinden React, useEffect, useState ve useParams hook'larını içe aktararak başlıyor. Ayrıca, arr adlı veriyi yerel bir dosyadan (az önce oluşturduğumuz arr.js dosyasından) içe aktarıyor. Ardından, Detail adında yeni bir functional component tanımlanıyor ve bu fonksiyon export anahtar kelimesi ile (App.jste kullanılmak üzere) dışa aktarılıyor.

 const { id } = useParams();
 const [data, setData] = useState([]);
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu kod, useParams ve useState hook'larını kullanarak iki yeni değişken tanımlıyor. useParams hook'u, mevcut sayfanın URL'sinden id parametresini kendisine esas alır. useState hook'u, data değişkeninin initial state'ini, yani başlangıç hâlini/state'ini boş bir array olarak tanımlar ve setData ise, data değişkeninin state'ini güncelleme işlevi görür.

 // sayfa yüklendiğinde
 useEffect(() => {
  setData(arr);
 }, [id]);
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu kod, useEffect hook'unu kullanarak id parametresi değiştiğinde data state değişkenini güncelleyerek çalışır. useEffect hook'ının içindeki fonksiyon, data değişkenini içe aktarılan arr verisine göre ayarlar/günceller.

 return (
  <div>
   <button onClick={redirectFunc}>anasayfaya yönlendir</button>
   {
    data.filter(dt => dt.id === parseInt(id)).map((dat) => (
     <div key={dat.id}>
      <h1>Ürün ismi: {dat.name}</h1>
      <br></br>
      <h2>Ürün ID'si: {dat.id}</h2>
     </div>
    ))
   }
  </div>
 );
};
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Süslü parantezlerin içindeki kod bloğu, filter() metodunu kullanarak data array'ini filtreleyerek, yalnızca URL'deki ayrıştırılmış id parametresine eşit olan id özelliklerine sahip nesneleri içeren bir array oluşturur. Ardından, map() yöntemini kullanarak filtrelenmiş her eleman için yeni bir

öğesi oluşturur.

Her <div> öğesi içinde, mevcut nesnenin name özelliğini gösteren bir <h1> öğesi ve id özelliğini gösteren bir <h2> öğesi yer alır. key özelliği, her öğenin benzersiz olmasını sağlamak için kullanılır.


9) Klasör yapıları nasıl olmalıdır?

React uygulamaları için klasör yapısı kabaca şu şekilde olabilir:

my-app
├── README.md
├── node_modules
├── package.json
├── .gitignore
├── public
│  ├── favicon.ico
│  ├── index.html
│  └── manifest.json
└── src
  ├── App.css
  ├── App.js
  ├── index.css
  ├── index.js
  ├── logo.svg
  ├── components
  │  ├── Header.jsx
  │  ├── Footer.jsx
  │  └── Main.jsx
  ├── pages
  │  ├── Home.jsx
  │  ├── About.jsx
  │  └── Contact.jsx
  ├── data
  │  └── arr.js
  ├── assets
  │  ├── images
  │  │  ├── img1.jpg
  │  │  ├── img2.jpg
  │  │  └── img3.jpg
  │  └── styles
  │    ├── style1.css
  │    ├── style2.css
  │    └── style3.css
  ├── routes
  │  ├── index.js
  │  └── routes.js
  ├── redux
  │  ├── actions
  │  │  ├── index.js
  │  │  └── types.js
  │  ├── reducers
  │  │  ├── index.js
  │  │  └── userReducer.js
  │  └── store.js
  │── services
  │  ├── api.js
  │  └── auth.js
  └── utils
    ├── helpers.js
    └── validators.js

10) TODO App Yapımı

Aşağıda basit bir TODO App uygulamasını görebilirsiniz:

import { useState } from 'react';

function App() {
 // text'i tutmak için state oluşturduk
 const [text, setText] = useState('');

 // (eklemek için) girilen text'i textStore içerisinde muhafaza etmek için array oluşturduk
 const [textStore, setTextStore] = useState([]);
 const onChangeFunc = (e) => {
  setText(e.target.value);
 };

 const addTextStore = () => {
  // önceden var olan tüm text'leri al, sonra yeni text'i ekle
  setTextStore((prev) => [...prev, text]);
  // input içerisindeki text'i temizle (bir öncekinden kalan text'i yani)
  setText('');
 };

 const deleteText = (index) => {
  // textStore içerisindeki ilgili öğeyi kaldır
  // setTextStore fonksiyonu, prev parametresi olarak önceki textStore değerini alır. filter fonksiyonu, prev array'indeki öğeleri filtreleyip yeni bir array oluşturur. filter fonksiyonu, her bir öğe ve onun index'ine erişim sağlayan item ve i parametreleri alır. Yani, prev.filter((item, i) => i !== index) ifadesi, prev array'indeki her bir öğeyi kontrol eder. Eğer öğenin index'i, index değişkenine eşit değilse (yani silinmek istenen öğe değilse), bu öğe yeni oluşturulacak array'de kalır. Eğer öğenin index'i index değişkenine eşitse (yani silinmek istenen öğe), bu öğe yeni oluşturulacak array'de yer almaz.
  setTextStore((prev) => prev.filter((item, i) => i !== index));
 };

 console.log('textStore:', textStore);

 return (
  <>
   <input
    value={text}
    onChange={onChangeFunc}
    type='text'
    placeholder='Ekle'
   />
   <button onClick={addTextStore}>Ekle</button>
   {
    // "?" işareti kullanmamızın sebebi textStore'in undefined olabileceğini belirtiyoruz
    // yani "?" işareti ile textStore undefined ise map fonksiyonunu çalıştırmayacak
    // yani "?" işareti "var mı?" anlamına gelir
    textStore?.map((item, index) => (
     <div key={index}>
      {item}
      <button onClick={() => deleteText(index)}>Delete</button>
     </div>
    ))
   }
  </>
 );
}

export default App;

11) Fetch Data Uygulaması

Ücretsiz bir API kullanarak ülkeleri bayraklarıyla birlikte listelemek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

import { useState, useEffect } from 'react';
import axios from 'axios';

function App() {
 const [country, setCountry] = useState([]);

 useEffect(() => {
  const fetchCountry = async () => {
   const data = await axios.get('https://restcountries.com/v3.1/all');
   console.log('Data:', data);
   setCountry(data);
  };
  fetchCountry();
 }, [])

 return (
  <>
   {
   country?.data?.map((country, index) => (
    <div key={index}>
     <h1>{country.name.common}</h1>
     <img src={country.flags.png} alt={country.name.official} />
    </div>
   ))
   }
  </>
 );
}

export default App;

NOT: Bunu kullanabilmek için axios paketi kurulmalıdır. npm install axios komutu ile kurulabilir.


12) Redux Nedir?

Öncelikle terminalden paketlerin kurulumunu yapalım: npm i redux react-redux redux-thunk redux-devtools-extension

Diyelim ki elimizde iki tane component var: Header,jsx ve Body,jsx. Bu componentler aslında birbirlerinden ayrılar. Bu componentlerin içerisinde de statelerin olduğunu düşünelim. Biz bu farklı sayfalarda yer alan statelere nasıl erişebiliriz? Bunun için Redux kullanırız.

Şöyle bir sayfa yapımız olsun:

redux
 ├── actions
 │  ├── ...
 │  └── ...
 ├── reducers
 │  ├── ...
 │  └── ...
 └── store.js

store.js ayarları:

store.js içerisinde yaptığımız şeyler bizim için sabit şeylerdir. Yani, her uygulamada bunları kullanırız. store.js dosyasına aşağıdaki kodları yazalım:

import { combineReducers, applyMiddleware, createStore } from "redux"
import { composeWithDevTools } from "redux-devtools-extension"
import thunk from "redux-thunk"

const initialState = {

}

const reducers = combineReducers({
 // reducers'larınızı burada tanımlayın
})

const store = createStore(reducers, initialState, composeWithDevTools(applyMiddleware(thunk)));

export default store;

Bu kod, bazı başlangıç yapılandırmalarıyla birlikte bir Redux store'u kurar.

İlk olarak, Redux ve Redux DevTools Extension kütüphanelerinden gerekli fonksiyonları içe aktarır: createStore, combineReducers, applyMiddleware ve composeWithDevTools. Ayrıca Redux'ta asenkron eylemlere olanak tanıyan thunk middleware'ini de içe aktarır.

Ardından, bir initial state nesnesi ayarlar. Yukarıdaki örnekte, initial state boş bir nesnedir.

Daha sonra, createStore fonksiyonunu kullanarak bir Redux store'u oluşturur. createStore fonksiyonu üç argüman alır:

1. reducers: Farklı eylemlere yanıt olarak state'in nasıl değişmesi gerektiğini açıklayan bir dizi reducer fonksiyonu. Bu kodda reducers tanımlanmamıştır, bu nedenle hata verecektir. Genel olarak, combineReducers fonksiyonunu kullanarak reducers'larınızı tanımlar ve bunları createStore fonksiyonuna ilk argüman olarak geçiririz.

2.initialState: Uygulamanın initial state'i (başlangıçtaki hâli). Bu örnekte, boş bir nesnedir.

3.composeWithDevTools(applyMiddleware(thunk)): Bu, Redux DevTools Extensionstore ile çalışacak şekilde ayarlar ve ayrıca thunk middleware'ini store'a uygular. Thunk middleware'i, yalnızca eylemler yerine fonksiyonlar göndermenize olanak tanır; bu da API çağrıları gibi asenkron işlemleri ele almak (handle) için kullanışlıdır.

Son olarak kod, uygulamanın diğer bölümlerinde kullanılabilmesi için store nesnesini default olarak dışa aktarır.

index.js ayarları:

React Redux, Redux store'u uygulamanızın geri kalanı için kullanılabilir kılan bir <Provider /> component'i içerir. Bizim bu component'i kullanmamız için React'ın root render işlemini <React.StrictMode>'dan çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla, index.js dosyasını aşağıdaki gibi düzenleyelim:

import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom/client'

import { Provider } from 'react-redux'
import store from './store'

import App from './App'

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'))
root.render(
 <Provider store={store}>
  <App />
 </Provider>
)

Bu sayede props geçtiğimiz storeları her sayfada kullanabilir hâle geliyoruz.

Ardından bir reducer oluşturalım. reducers dizininde changeReducer.js adında bir dosya oluşturalım ve içerisine aşağıdaki kodları yazalım:

const changeReducer = (state = {init: "başlangıç değeri"}, action) => {
 switch (action.type) {
  case 'CHANGE':
   return {
    init: action.payload
   };
  default:
   return state;
 }
};

export default changeReducer;

Oluşturmuş olduğumuz changeReducer fonksiyonu üç parametre alır: state, action ve initialState. state parametresi, initialState'in varsayılan değeridir. action parametresi ise dispatch fonksiyonu ile gönderilen action'dır. action parametresi içerisinde type ve payload adında iki parametre bulunur. type parametresi, action'un ne yapacağını belirtir. payload ise action'un ne yapacağını belirtirken kullanacağı verilerdir.

Yani diyelim ki bizim type türümüz CHANGE. Başlangıç değeri olarak da inite "başlangıç değeri"ni verelim. return ettiğimizde aslında şunu yapmış oluyoruz: init değerini action'un payload'indeki değer ile değiştiriyoruz. Bunu da daha sonra export ederek dışarıda kullanalım.

NOT: Bu reducer'ı sayfanın her yerinde kullanabilmek için store.jse girip combineReducers'ın içerisine eklememiz gerekiyor. İlk başta vermiş olduğumuz store.js'in içerisindeki reducers değişkeni aslında boştu. Şimdi ise oluşturmuş olduğumuz reducerı store.js içerisindeki combineReducers'ın içerisine ekleyelim:

const reducers = combineReducers({
 change: changeReducer,
})

Ardından App.js dosyasına gidip useSelector ve useDispatch hook'larını kullanarak state'i ve dispatch fonksiyonunu çağırıp kullanalım:

import { useState, useEffect } from 'react';
import { useDispatch, useSelector } from 'react-redux';

function App() {

 const dispatch = useDispatch();

 // aşağıdaki kod ile store'daki state değerlerini alabiliriz.
 // baktığımızda state'in içerisinde change key'ini ve bunun da içerisinde "init"i görüyoruz
 // o zaman bunu yorum satırına alıp aşağıda "init"i alalım
 // console.log("object:", useSelector(state => state));

 const {init} = useSelector(state => state.change);
 console.log("init değeri:", init); // Output: "başlangıç değeri"

 const getData = () => {
  dispatch({ type: 'CHANGE', payload: 'değişti' });
 }
 return (
  <>
   <button onClick={getData}>verileri al (butona tıklandığında payload aktif olur ve 'init' değeri 'değişti' olarak güncellenir</button>
   <br></br>
   {init}
  </>
 );
}

export default App;

Açmak gerekirse, öncelikle bir initial değer oluşturduk ve buna init dedik (changeReducer.js içerisinde). Daha sonra onu alıp {init} şeklinde ekrana yazdırdık. Bu değeri biz changeReducer.js'te başlangıç değeri olarak tanımlamıştık. Yani, init adında bir key oluşturup bu key'in değerini başlangıç değeri yaptık. Bizim bunu değiştirmemiz için dispatch ile değer göndermemiz gerekiyor. Yukarıdaki örnekte type olarak CHANGE gönderdik ve payload olarak da değişti gönderdik. Bu sayede changeReducer.js içerisinde yer alan init değerini değişti olarak güncelledik. Hatırlayacak olursak, changeReducer.js dosyamızda şöyle bir switch-case vardı:

switch (action.type) {
 case 'CHANGE':
  return {
   init: action.payload
  };
 default:
  return state;
}

App.js içerisindeki dispatch fonksiyonumuzu da alalım:

 const getData = () => {
  dispatch({ type: 'CHANGE', payload: 'değişti' });
 }

Buradaki getData fonksiyonunu da oluşturduğumuz butona onClick ile vermiştik. Bundan böyle butona tıklandığında dispatch, yani sevk etme işlemi gerçekleşmiş olacak ve bu da type olarak CHANGE değeri alacak. payload olarak da 'değişti' değerini alacak. Yukarıdaki switch-case yapısındaki kodumuza baktığımızda 'CHANGE' durumunda (case), yani case 'CHANGE': olduğunda şunu yapıyor:

  return {
   init: action.payload
  };

Yani, init'i payload ile değiştiriyor. Bu da bizim init değerimizi değişti olarak güncellemiş oluyor. Bu sayede init değerimiz değişti olarak güncellenmiş oluyor. Tabii bunu yaparken return üzerinden dönen bu değeri useSelector ile, yani App.js dosyasında yer alan const {init} = useSelector(state => state.change); kod ile yakalıyoruz ve ekrana yazdırıyoruz. Redux mantığı bu şekilde çalışmaktadır.

Bu notlar, aşağıdaki videoyu izlerken almış olduğum notlardan derlenmiştir:

https://www.youtube.com/watch?v=u2B75HWI2JI&amp;t=1432s

Top comments (0)