DEV Community

Ömer Çakmak
Ömer Çakmak

Posted on

Pardus’ta VPN ile Giriş Ekranına Düşmek

Sistem güncellenir ve vnc için gerekli olan paket kurulur.

sudo apt-get update
sudo apt-get install tightvncserver
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Daha sonra Lightdm konfigurasyon dosyası açılarak aşağıdaki satırlar açılır ve enable değeri true olarak değiştirilir;

sudo vi /etc/lightdm/lightdm.conf

[VNCServer]
enabled=true
command=Xvnc
port=5900
width=1024
height=768
depth=8
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Lightdm servisi yeniden başlatılır;

sudo systemctl restart lightdm.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yukarıdaki adımlardan sonra vpn ile gelerek oturum açma ekranına(Lightdm) düşebilirsiniz.

Top comments (0)