DEV Community

Mustafa  Çam
Mustafa Çam

Posted on

primitive(ilkel)

Primitive Type (İlkel Tip) Nedir?

Java'da primitive type ya da ilkel tip, en temel veri türlerini ifade eder ve bellekte doğrudan değerleri saklar¹. İlkel tipler, nesne olmadan kullanılabilir ve Java'nın hızlı ve verimli çalışmasını sağlar. Java'da 8 adet primitive type bulunur:

  1. boolean: true veya false mantıksal değerlerini tutar.
  2. byte: 8 bit boyutunda olup, -128 ile 127 arasında değer alabilir.
  3. short: 16 bit boyutunda olup, -32,768 ile 32,767 arasında değer alabilir.
  4. int: 32 bit boyutunda olup, -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında değer alabilir.
  5. long: 64 bit boyutunda olup, -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında değer alabilir.
  6. float: 32 bit boyutunda olup, yaklaşık ±3.4e-38 ile ±3.4e+38 arasında değer alabilir.
  7. double: 64 bit boyutunda olup, yaklaşık ±1.7e-308 ile ±1.7e+308 arasında değer alabilir.
  8. char: 16 bit boyutunda olup, Unicode karakterlerini temsil eder ve 0 ile 65,535 arasında değer alabilir.

İlkel tipler, Java'da veri saklama ve işleme için temel yapı taşlarıdır ve nesne tabanlı olmayan veri türleridir. Örneğin, bir int değişkeni doğrudan bir sayısal değer saklar ve bu değer üzerinde işlemler yapılabilir².

İşte birkaç örnek:

boolean isActive = true;
byte age = 25;
short temperature = -40;
int score = 123456;
long distance = 123456789012345L;
float pi = 3.14159f;
double e = 2.718281828459045;
char letter = 'A';
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu örneklerde, her bir primitive tip, ilgili veri türünü temsil eden bir değişken olarak tanımlanmış ve değer atanmıştır. İlkel tipler, Java'nın performansını artıran ve hafıza yönetimini kolaylaştıran önemli bir özelliktir¹.

Kaynak: Bing ile konuşma, 17.05.2024
(1) Primitive Type & Reference (Object) Type | by Metin Alnıaçık - Medium. https://metinalniacik.medium.com/primitive-type-reference-object-type-68576f4cfb5b.
(2) Primitive Tipler Nelerdir? Değer Aralıkları Nedir? Nasıl ... - Medium. https://medium.com/@ilaydamert59/primitive-tipler-nelerdir-değer-aralıkları-nedir-nasıl-tanımlanırlar-en-basit-haliyle-dba7ac4f5f83.
(3) Primitive Type & Reference (Object) Type - Kodbilimi.com. https://bing.com/search?q=primitive+type+nedir.
(4) Reference ve Primitive Tipler - Bilgisayar Genetiği. https://bilgisayargenetigi.com/blog-details/reference-primitive-tipler.
(5) Primitive Type & Reference (Object) Type - Kodbilimi.com. https://www.kodbilimi.com/primitive-type-reference-object-type-75.

Top comments (0)