DEV Community

Mustafa  Çam
Mustafa Çam

Posted on

Importand data analytics functions

Veri Setini Gözlemleme:

df.head() : Veri çerçevesinin ilk birkaç satırını gösterir.
df.tail() : Veri çerçevesinin son birkaç satırını gösterir.
df.shape : Veri çerçevesinin boyutunu (satır ve sütun sayısı) gösterir.
df.columns : Veri çerçevesindeki sütun adlarını listeler.
Veri Seti Bilgisi:

df.info() : Veri çerçevesinin genel bilgilerini gösterir (veri türleri, eksik değerler vs.).
df.describe() : Veri çerçevesinin temel istatistiksel özetini gösterir (ortalama, standart sapma, min, max vb.).
Eksik Değerleri İnceleme:

df.isnull().sum() : Her sütundaki eksik değer sayılarını gösterir.
df.dropna() : Eksik değer içeren satırları veri çerçevesinden çıkarır.
df.fillna(value) : Eksik değerleri belirli bir değerle doldurur.
Kategorik Değişkenlerin İncelenmesi:

df['Column'].value_counts() : Bir sütundaki kategorik değerlerin sayısını gösterir.
df['Column'].unique() : Bir sütundaki benzersiz kategorik değerleri gösterir.
df['Column'].nunique() : Bir sütundaki benzersiz kategorik değerlerin sayısını gösterir.
Veri Görselleştirme:

import matplotlib.pyplot as plt : Matplotlib kütüphanesini kullanarak grafik çizebiliriz.
Histogram: df['Column'].plot.hist() veya plt.hist(df['Column'])
Çizgi Grafiği: df.plot(x='X_Column', y='Y_Column') veya plt.plot(df['X_Column'], df['Y_Column'])
Dağılım Grafiği: plt.scatter(df['X_Column'], df['Y_Column'])
Kutu Grafiği: df.boxplot(column='Column') veya plt.boxplot(df['Column'])
Veri Gruplama ve Toplama:

df.groupby('Column').mean() : Bir sütuna göre gruplama ve ortalama hesaplama.
df.groupby('Column').sum() : Bir sütuna göre gruplama ve toplam hesaplama.
df.groupby(['Column1', 'Column2']).mean() : Birden fazla sütuna göre gruplama ve ortalama hesaplama.
Filtreleme ve Sıralama:

df[df['Column'] > value] : Bir sütundaki değeri belirli bir değerden büyük olan gözlemleri filtreler.
df.sort_values(by='Column', ascending=False) : Bir sütuna göre büyükten küçüğe sıralama yapar.

Bu fonksiyonlar, veri setini anlama ve analiz etme sürecinde çok kullanışlıdır. Veri analizini daha etkili ve anlamlı kılmak için bu ve benzeri fonksiyonları kullanarak verilerinizi daha iyi anlayabilir ve analiz edebilirsiniz. Ayrıca, bu temel fonksiyonları kullanarak veri setinizin daha kapsamlı analizlerini yapmak için daha fazla görselleştirme ve analiz yöntemlerini de ekleyebilirsiniz.
iyi kodlamalar millet

Top comments (0)