DEV Community

Mustafa  Çam
Mustafa Çam

Posted on

Diamond operatörü

Java'da new ArrayList<>() ifadesinde <> içi dolmamışsa, bu diamond operatörü kullanımını gösterir. Diamond operatörü, Java 7 ve sonrasında tanıtılmıştır ve jenerik tür parametresinin sağ tarafta tekrar yazılmasına gerek kalmadan, sol taraftaki değişkenin türünden tür parametresini çıkarmak için kullanılır.

Örneğin:

List<String> liste = new ArrayList<>();
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu durumda, liste değişkeni String türünde bir List olarak tanımlandığı için, ArrayList'in tür parametresi de String olarak çıkarılır ve new ArrayList<String>() ile aynı anlama gelir. Bu, kodun daha sade ve okunabilir olmasını sağlar.

Eğer tür parametresi belirtilmezse ve sol tarafta da bir tür belirtilmemişse, ArrayList ham tür (raw type) olarak kullanılır ve tür güvenliği sağlanmaz. Bu durum genellikle önerilmez çünkü tür güvenliği avantajlarından yararlanılamaz.

List liste = new ArrayList(); // Ham tür kullanımı, tür güvenliği sağlamaz
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu nedenle, jenerik türlerle çalışırken tür parametrelerini belirtmek iyi bir uygulamadır.

Top comments (0)