DEV Community

Cover image for Javascript Tagalog - Undefined
Mark Matthew Vergara
Mark Matthew Vergara

Posted on • Updated on

Javascript Tagalog - Undefined

Ano ngaba ang undefined sa javascript?
Sa madaling salita yung undefined ay mga variables na hindi pa na assign ang value, Primitative value type siya and falsy value sa mga conditional statements.

Javascript in Tagalog Filipino
dito undefined yung value ng variable x kasi, though na initialize na siya, hindi pa siya nabigyan ng value

yung best way para matutunan ang mga ganitong values is code kalang ng code kasi siguradong ma e-encounter mo sila

Null and Undefined equalities

Javascript in Filipino

Undefined, falsy value siya
Javascript in Filipino


More tagalog Javascript Learning Resources:
https://javascript-methods-in-tagalog.vercel.app/

Latest comments (1)

Collapse
 
jeffchavez_dev profile image
Jeff Chavez • Edited

Nakakamangha makabasa ng JS bits sa Tagalog.