DEV Community

Mark Matthew Vergara
Mark Matthew Vergara

Posted on • Updated on

Javascript Tagalog - String trimStart Method

Ano ngaba ang trimStart method sa Javascript?
Yung trimStart method ay aalisin niyalang yung mga spaces sa unahan ng string. ganon lang.

Spaces like '\n' and '\t' included sila sa trimming btw

Pano gamitin:

const x = "  hello  ";
console.log( x.length ) // 

//Return Value
console.log( x.trimStart() ) // hello   
console.log( x.trimStart().length ) // 9

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

bumaba yung length ng na trim, kasi nga nawala yung mga spaces sa unahan :) ehehe.

// Di naapektuhan yung original string
console.log( x ) //   hello  
console.log( x.length ) // 13
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

More tagalog Javascript Learning Resources:
https://javascript-methods-in-tagalog.vercel.app/

Top comments (0)