DEV Community

Cover image for Javascript Tagalog - Optional Chaining
Mark Matthew Vergara
Mark Matthew Vergara

Posted on • Updated on

Javascript Tagalog - Optional Chaining

Ano ngaba ang Optional Chaing?
etong optional chaining ay ginagamit para lang siyang . na nag a-access ng property pero diba minsan nag-cacause ng error kapag yung reference is nullish? dun papasok yung optional chaining para ma return nalang ang "undefined" kesa sa mag cause ng error.

Javascript Tagalog - Optional Chaining

Magiging useful din to kapag dika sure if ano magiging laman ng property na kinukuha mo para lang siyang guard clause in a sense


More tagalog Javascript Learning Resources:
https://javascript-methods-in-tagalog.vercel.app/

Top comments (0)