DEV Community

Mark Matthew Vergara
Mark Matthew Vergara

Posted on • Updated on

Javascript Tagalog - Nullish Coalescing Operator

Ano ngaba ang Nullish Coalescing Operator

Ang Nullish Coalescing ay isang pperator syntax ng javascript.
Mukha siyang ganto na nasa gitna ng dalawang values

Value ?? Value

Mamimili siya sa dalawang values kung ano i rereturn niya,


if left side is null or undefined kukunin niya right side
if left side is not null or undefined kukunin niya is left side


Eto mga samples if null or undefined left side:
 Javascript Tagalog

Eto mga samples if hindi null or undefined left side:

 Javascript Philippines Tagalog


eto yung comparison niya sa short circuiting sa || ('OR operator')
may kinalaman kasi sa pagiging falsy value ng empty string '' or the number 0 na otherwise iba ang behavior sa || operator

 Javascript Philippines Tagalog


More tagalog Javascript Learning Resources:
https://javascript-methods-in-tagalog.vercel.app/

Top comments (0)