DEV Community

Cover image for Javascript Tagalog - Null
Mark Matthew Vergara
Mark Matthew Vergara

Posted on • Updated on

Javascript Tagalog - Null

Ano ngaba ang Null sa Javascript?
Null meaning niya is walang reference or absent yung kinukuhang value, considered falsy value sa mga conditions statements.
Basta ang null ibig sabihin lang is empty or unknown na value

like undefined yung best way para matutunan ang mga ganitong values is code kalang ng code kasi siguradong ma e-encounter mo sila


Example...

Null in Javascript Tagalog Filipino

Console output
Null in Javascript Tagalog Filipino

since alam natin naturally may body element yung isang html success na naselect natin yung body element and since wala akong linagay na form element sa html, null yung binigay na value satin ng javascript


Falsy value ang Null

Null in Javascript Tagalog Filipino

Yung type ng Null is an object sa javascript

Null in Javascript Tagalog Filipino


More tagalog Javascript Learning Resources:
https://javascript-methods-in-tagalog.vercel.app/

Top comments (0)