DEV Community

Mark Matthew Vergara
Mark Matthew Vergara

Posted on • Updated on

Javascript Tagalog - Math.PI

Anon ngaba ang Math.PI sa Javascript?
Re-return niyalang yung value ng PI tapos pwede mona gamitin sa mga calculations na need ang PI.

console.log( Math.PI ) 
// 3.141592653589793
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Calculate Circumference from MDN Documentation

function calculateCircumference ( radius ) {
  return 2 * Math.PI * radius;
}

console.log( Math.PI );
// expected output: 3.141592653589793

console.log( calculateCircumference(20) );
// expected output: 125.66370614359172
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

More tagalog Javascript Learning Resources:
https://javascript-methods-in-tagalog.vercel.app/

Top comments (0)