DEV Community

Mark Matthew Vergara
Mark Matthew Vergara

Posted on • Updated on

Javascript Tagalog - Math.min

Ano ngaba ang Math.min sa Javascript?
Math Function siya na i re-return yung pinakamababang value sa mga binigay na parameters/arguments (also i ta-try ni js na i convert ang mga binigay na value as a number if hindi number yung binigay)

console.log( Math.min(-1,0,1) ) // -1
console.log( Math.min('3',4,5) ) // 3

const x = [1, 2, 3]
const y = new Set([0,1, 2, 3, 4])

// Using spread operator para mapass mga values as parameters
console.log( Math.min(...y) )
console.log( Math.min(...x) )

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

NaN kapag nag tinry mo mag pass ng hindi number or any na hindi pwede maconvert as a number

console.log( Math.min( {} ) ) // NaN
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

More tagalog Javascript Learning Resources:
https://javascript-methods-in-tagalog.vercel.app/

Top comments (0)