DEV Community

Cover image for Javascript Tagalog - Array Concat Method
Mark Matthew Vergara
Mark Matthew Vergara

Posted on • Updated on

Javascript Tagalog - Array Concat Method

Ano ngaba ang Array Concat method sa Javascript?
yung Array Concat method, pagsasama niyalang yung dalawang array.
Mas maganda if titignan niyo mga pictures mas maiintindihan niyo agad.

Pano gamitin:

const arr1 = [1,2]
const arr2 = [3,4,5]

const arr3 = arr1.concat( arr2 )
console.log( arr3 ) // [1,2,3,4,5]
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Return value niya is yung combination ng dalawang array


Concat sa ibang values

const arr1 = [1,2]
const arr2 = '3'

const arr3 = arr1.concat( arr2 )
console.log( arr3 ) // [1,2,'3']
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

if hindi array yung linagay na argument, i pu-push niyalang yung argument value sa array


More tagalog Javascript Learning Resources:
https://javascript-methods-in-tagalog.vercel.app/

Top comments (0)