DEV Community

Juraj Chovan
Juraj Chovan

Posted on

V Ionic (ver.5) pridať toast alert informovanie

V Ionic (ver.5) aplikácii je vhodné pridať funkcionalitu zobrazovania tzv.toast-u (ti.krátkodobo zobrazenej informácie o tom, že sa vykonala/vykonáva nejaká akcia).
Pre toto si v aplikácii vytvorím samostatný servis "alert", príkazom:

ionic generate service services/alert
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

vo vytvorenom súbore "alert.service.ts" doplniť kód:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { ToastController } from '@ionic/angular';

@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class AlertService {

 constructor(
  private toastController: ToastController
 ) { }
 // zobrazenie toast informacnyho alert-u:
 async presentToast(message: any) {
  const toast = await this.toastController.create({
   message: message,
   duration: 2000,
   position: 'bottom',
   color: 'success'
  });
  toast.present();
 }

}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Úlohou tohto servisu bude zobraziť "toast" s požadovaným textom/informáciou.
A teraz na stránke, kde vykonávam nejakú operáciu a chcem tam zobraziť tento toast/alert, napr.v súbore "mytags.page.ts" doplniť takýto kód:

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { ApiService } from '../../services/api.service';
import { NavController } from '@ionic/angular';
import { AlertService } from '../../services/alert.service';

@Component({
 selector: 'app-mytags',
 templateUrl: './mytags.page.html',
 styleUrls: ['./mytags.page.scss'],
})

export class MytagsPage implements OnInit {
 pageContent = null;
 constructor(
  private api: ApiService,
  private navCtrl: NavController,
  private alertService: AlertService
 ) { }
    ...
 ngOnInit() {
  // ToDo: ID prihlaseneho user-a:
  const loggedUserID = 3;
  this.api.getUserTags(loggedUserID).subscribe((response) => {
   console.log(response);
   this.pageContent = response;
  });
 }

 // naspat na predchadzajucu stranku:
 previousPage() {
  this.navCtrl.back();
 }
 // zmaze vybraty tag:
 deleteTag(TagID) {
  // ToDo: ID prihlaseneho user-a:
  const loggedUserID = 3;
  this.api.deleteTag(TagID).subscribe((response) => {
   console.log('tag ID: '+TagID);
   this.pageContent = response;
   console.log(response);
   this.alertService.presentToast('tag (ID: '+TagID+') successfully deleted');
   // a znovu nacitaj/refreshni stranku:
   this.ngOnInit();
  });
 }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

tj.je tu pridaná referencia na tento servis, a pri vykonávaní funkcie "deleteTag()" sa volá zobrazenie toast-u (alertu) v ktorom bude informácia (že sa tag s daným ID úspešne vymazal).
...

Top comments (0)