DEV Community

Juraj Chovan
Juraj Chovan

Posted on

Autentifikácia v Ionic (ver.5) aplikácii cez REST API (3.časť) - prihlasovanie

V prvej časti sú informácie o tom, aké sú REST API volania a čo (v prípade úspechu) vracajú.
V druhej časti je postup ako vytvoreniť funkcionalitu "Registrácia" v Ionic (ver.5) aplikácii.

V tejto časti si vytvorím funkcionalitu "Prihlásenie".
V servise "auth" (tj.v súbore "../services/auth.service.ts") už mám definovanú funkciu "login", cez ktorú sa obraciam na požadované REST API rozhranie:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { User } from '../models/user';
import { Observable } from 'rxjs';
import { map } from 'rxjs/operators';

@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class AuthService {

 private url = 'http://127.0.0.1:8000/api';

 constructor(
  private http: HttpClient
 ) { }

 // registracia noveho pouzivatela:
 register(user: User) {
  return this.http.post(`${this.url}/register`, user);
 }
 // login existujuceho pouzivatela:
 login(credentials: User): Observable<string> {
  return this.http.post<{access_token: string}>(`${this.url}/login`, credentials).pipe(
   map(response => response.access_token)
  );
 }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Teraz si upravím kód pre stránku "Login" - do súboru layout-u stránky "login.page.html" si pridám kód:

<ion-header>
 <ion-toolbar>
  <ion-title>Login</ion-title>
  <ion-buttons slot="start">
   <ion-back-button defaultHref="home"></ion-back-button>
  </ion-buttons>
 </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content class="ion-padding">
 <form [formGroup]="form" (submit)="onSubmit()">
  <ion-item>
   <ion-label position="floating">Email:</ion-label>
   <ion-input type="text" required formControlName="email"></ion-input>
  </ion-item>
  <ion-item>
   <ion-label position="floating">Password:</ion-label>
   <ion-input type="password" required formControlName="password"></ion-input>
  </ion-item>
  <ion-button type="submit" class="ion-margin-top" expand="block" [disabled]="form.invalid">Login</ion-button>
 </form>
</ion-content>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

V súbore logiky stránky "login.page.ts" pridám tento kód:

import { Component } from '@angular/core';
import { FormControl, FormGroup, Validators } from '@angular/forms';
import { Router } from '@angular/router';
import { AlertController, LoadingController, ToastController } from '@ionic/angular';
import { AuthService } from 'src/app/services/auth.service';

@Component({
 selector: 'app-login',
 templateUrl: './login.page.html',
 styleUrls: ['./login.page.scss'],
})
export class LoginPage {

 constructor(
  private authService: AuthService,
  private alertCtrl: AlertController,
  private toastCtrl: ToastController,
  private loadingCtrl: LoadingController,
  private router: Router,
 ) { }

 form = new FormGroup({
  email: new FormControl('', [Validators.required, Validators.minLength(6)]),
  password: new FormControl('', [Validators.required, Validators.minLength(3)]),
 });

 // odosle logovaci formular s udajmi (pre prihlasenie existujuceho pouzivatela):
 async onSubmit() {
  console.log(this.form.value);
  const loading = await this.loadingCtrl.create({
   message: 'Logging ...'
  });
  await loading.present();
  this.authService.login(this.form.value).subscribe(
   // ak je uspesny login:
   async access_token => {
    localStorage.setItem('token', access_token);
    console.log('token: '+access_token);
    loading.dismiss();
    this.router.navigateByUrl('/home');
   },
   // ak sa vyskytla nejaka chyba:
   async () => {
    const alert = await this.alertCtrl.create({
     message: 'Login failed',
     buttons: ['OK']
    });
    await alert.present();
    loading.dismiss();
    this.form.reset();
   }
  );
 }

}

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

a ešte je potrebné upraviť kód aj v súbore "login.module.ts":

import { NgModule } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { FormsModule, ReactiveFormsModule } from '@angular/forms';

import { IonicModule } from '@ionic/angular';

import { LoginPageRoutingModule } from './login-routing.module';

import { LoginPage } from './login.page';

@NgModule({
 imports: [
  CommonModule,
  FormsModule,
  ReactiveFormsModule,
  IonicModule,
  LoginPageRoutingModule
 ],
 declarations: [LoginPage]
})
export class LoginPageModule {}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

kde som pridal "ReactiveFormsModule".
V súbore "app.module.ts" sú už veci doplnené (viď druhá časť).
Ak si dám teraz zobraziť stránku "login", tj.URL:

http://localhost:8100/login
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

zobrazí sa prihlasovací formulár:

Image description

Otestovanie funkcionality "Prihlásenie"

Ako už bolo spomenuté v druhej časti je potrebné mať štartnutý MySQL databázový server, a tiež musí bežať backend-ová aplikácia, ktorá pokrýva REST API rozhranie (v mojom prípade je to aplikácia písaná v Laravel framework-u).
Ak to beží, môžem vyskúšať cez REST klienta (napr.utilitu "Insomnia" alebo "Postman") či v prvej časti uvádzané request-y fungujú (tj.odpovedajú):

Image description

Image description
čo znamená, že REST API rozhranie "žije" a funguje.

Teraz si odskúšam samotnú Ionic aplikáciu - spustiť (v adresári Ionic projektu) developovací server, príkazom:

ionic serve
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

v prehliadači si zobraziť Ionic aplikáciu, tj.URL:

http://localhost:8100/home
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

čo zobrazí:

Image description
Prejsť na stránku "Login", kde vyplniť potrebné informácie k prihláseniu sa existujúceho používateľa:

Image description
prihlásiť sa cez [Login] a:

Image description
keďže vrátilo "token", znamená to, že prihlásenie bolo úspešné a REST API request zafungoval aj z tejto Ionic aplikácie.
Po úspešnom prihlásení je presmerovanie na stránku "Home", tak ako je to vydefinované v súbore stránky "login.page.ts".

Ešte upravím domovskú stránku "Home" tak, aby v prípade úspešného prihlásenia bolo na nej tlačítko [Logout], a v prípade, že používateľ nie je prihlásený, bude tam mať dvojicu [Register] a [Login].
V súbore layout-u stránky "Home" (v súbore "../app/home/home.page.html") upravím kód takto:

<ion-header [translucent]="true">
 <ion-toolbar>
  <ion-title>
   Blank
  </ion-title>
 </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content [fullscreen]="true">
 <ion-header collapse="condense">
  <ion-toolbar>
   <ion-title size="large">Blank</ion-title>
  </ion-toolbar>
 </ion-header>

 <div id="container">
  <div *ngIf="loggedUser; else noLoggedUser">
   <strong>Moja Ionic app</strong>
   <div class="button-container">
    <ion-button >Logout</ion-button>
   </div>
  </div>
  <ng-template #noLoggedUser>
   <strong>Moja Ionic app</strong>
   <div class="button-container">
    <ion-button (click)="goToRegisterPage()">Register</ion-button>
    <ion-button (click)="goToLoginPage()">Login</ion-button>
   </div>
  </ng-template>
 </div>

</ion-content>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

A v súbore "../app/home/home.page.ts" zase doplním zistenie, či "localStorage" obsahuje hodnotu nejakého tokenu:

import { Component } from '@angular/core';
import {NavController} from '@ionic/angular';

@Component({
 selector: 'app-home',
 templateUrl: 'home.page.html',
 styleUrls: ['home.page.scss'],
})
export class HomePage {

 loggedUser = localStorage.getItem('token');

 constructor(
  private navCtrl: NavController
 ) {}

 goToLoginPage() {
  this.navCtrl.navigateForward('login');
 }
 goToRegisterPage() {
  this.navCtrl.navigateForward('register');
 }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ak sa teraz prihlásim do aplikácie, po prihlásení ma presmeruje na domovskú stránku "Home", kde bude už tlačítko [Logout]:

Image description
...

Top comments (0)