DEV Community

Jahongir97
Jahongir97

Posted on

C++ dagi ma'lum bir o'zgaruvchi (variables)lar haqida.

C++ da o'zgaruvchilar soni ko'p. Biz shulardan 2 tasi ya'ni integer int va string string larni ko'rib chiqamiz.

O'zgaruvchilarga birinchi nom va keyin qiymat beriladi.
Masalan:

 int son = 10;
 string matn = "Akbar ";

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Integer so'zi inglizchadan (butun son yoki yahlit son)deb tarjima qilinadi. Demak int o'zgaruvchisi o'z ichiga faqat butun sonlarnigina oladi.

Masalan:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

  int yosh = 35 ;

  cout << yosh;

  return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

String ya'ni string o'zgaruvchisi o'z ichiga faqat tekstlarni oladi. Stringga sonlarni ham yozsa bo'ladi, lekin unday hollarda sonlarni tekst shaklida ko'radi va sonlar ustidan matematik amallar bajarib bo'lmaydi.

Masalan:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

  string tekst = "Salom" ;

  cout << tekst;

  return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)