DEV Community

Jaloliddin Xolmirzayev
Jaloliddin Xolmirzayev

Posted on

C# dasturlash tilida kasrlar

Kasr son -- bu verguldan so'ng 0 yoki unda ko'proq boshqa raqamlar bilan ifodalanadigon sonlar hisoblanadi.

Masalan:

{1.1, 2.2, 3.14159}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

C# dasturlash tilida kasrlar "double" yoki "float" kabi ko'paytiriladigan sonlar uchun ishlatiladi. Kichik kasr sonlar uchun esa "decimal" ma'lumot turi ishlatiladi.

1.float --- Bu, 32-bitlik ma'lumot turi. Uni foydalanish bilan oqilona (memory-efficient) amalga oshirish mumkin, lekin bu yuqori to'g'rilik darajasiga ega emas.Bu ~6~9 xona aniqlikda chiqaradi.

2.double --- Bu, 64-bitlik ma'lumot turi. U float dan kengroq diapazon va to'g'rilik darajasiga ega bo'lgan ularning butun sonlari va o'nlik sonlarida ishlov berish uchun keng o'lchamli ma'lumot turi.
Bu ~15~17 xona aniqlikda chiqaradi.

3.decimal --- Bu, 128-bitlik ma'lumot turi. U barcha sonlar uchun eng yaxshi to'g'riylikni ta'minlaydi. Bu, pul miqdorlari, dastlabki qiymatlari va boshqa hisob-kitob amaliyotlar uchun keng tarqalgan.**
Bu ~28~29 xona aniqlikda chiqaradi.


Masalan:

double d = 3.14; // Ko'paytiriladigan son
float f = 2.718f; // Ko'paytiriladigan son
decimal dec = 123.456m; // Kichik kasr son
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Shuningdek, matematik amallar yoki mantiqiy operatsiyalarda kasr sonlardan foydalaniladi.

float floatValue = 3.14f; // float uchun "f" postfixi kerak
double doubleValue = 3.14; // double default o'lchamda ko'rsatiladi
decimal decimalValue = 3.14m; // decimal uchun "m" postfixi kerak 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Masalan:

double a = 17.5;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
double b = 3.5;
double c = a / b; // Bo'lib ko'paytirish
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

`

Bu misolda c o'zgaruvchisi qiymati 5 ga teng bo'ladi.`

  • Har bir ma'lumot turi o'z xususiyatlari, diapazoni, va ishlash xususiyatlari bor. Shuningdek, hisob-kitob operatsiyalari paydo bo'lishi mumkin.

Masalan:

float a = 1.234f;
float b = 5.678f;
float sum = a + b;
Console.WriteLine(sum); // 7.912

double x = 1234.567;
double y = 8910.1112;
double product = x * y;
Console.WriteLine(product); // 11005412.0181404

decimal price1 = 12.50m;
decimal price2 = 7.80m;
decimal total = price1 + price2;
Console.WriteLine(total); // 20.30
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Diqqat qilish kerakki, float va double sonlarining hisob-kitob operatsiyalari amalga oshirishda aksariyatida nuqta ishlatiladi, lekin decimal sonlarida bu shaklda amalga oshirilmaydi. Ma'lumot turlarini tanlash paydo bo'lganda, xotiradagi o'lchami, to'g'rilik darajasi va dastlabki qiymatlari to'g'ri tanlash juda muhimdir.

Top comments (0)