DEV Community

Cover image for Code 👨‍💻 Challenge C# dasturlash tili bo'yicha
Jaloliddin
Jaloliddin

Posted on • Updated on

Code 👨‍💻 Challenge C# dasturlash tili bo'yicha

Bismillahir Rohmanir Rohim

Task1
Quyida keltirilgan kodning sharti quyidagicha edi.

1. Convert Age

Write a C# function that converts given age in years into days.

  • consider a year has 365 days
  • ignore leap years

Bu dastur ajoyib sababi sizning tug'ulgan yilingizdan ayni yillgacha necha kun o'tkanini hisoblashingiz mumkin ajoyiba 😎.

Image description

Hop endi code qanday ishlashi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz:
Dastur o'ziga butun sonlarni qabul qiladi sababi biz bu yerda int tiypdan foydalanildi agarda boshqa tiyplardan foydalanilsa Tiype Error yani xatolik yuzaga keladi.
Hop dasturda shartli operatordan foydalanildi sabai biz kiritgan o'zgaruvchi 0 qiymatga ega bo'lishi ham mumkin va bu holatda bizga dasturimiz 0 qiymatni consolda ifoda etadi, agarda qandaydir son kiritilsa dasturimiz bizga shu sonni 365 ga ko'paytmasini qaytaradi.

shartli operatorlar

Task2
Bu dasturimizning sharti bilan tanshib olamiz:

2. Basketball Score

You are counting total score for a basketball game. In basketball, players can score 2 pointer shots and 3 pointer shots. Given the number of 2 pointers and 3 pointers, you need to calculate the total score.

Bu dasturimiz ham juda qiziqarli sabibi manga yoqadigan sport turlaridan biri Basketball 🏀 haqidaligi!

Bu dasturimiz ham o'ziga 2 ta int tiypida qiymat qabul qiladi va twoPointers nomidan ma'lum 2 ballik qiymat kirtiladi va kirtilgan qiymatni 2 ga ko'paytiramiz. threePointers bu o'zgaruchiga esa 3 ballik qiymat qabul qiladi kirtilgan qiymatni 3 ga ko'paytiramiz va bizga ikki o'zgaruvchining umumiy yig'indini qaytarib beriladi
Kodni qisqa va chiroyli yozishimiz mumkin
twoPointers *= 2; => twoPointers = twoPointers * 2;

Image description

Task3
Bu dasturimizning sharti bilan tanshib olamiz:

3. Formal Name

Given the first name, last name and a boolean representing if a person is a male, write a C# function which returns the formal name in {Mr.|Mrs.} {First name} {Last name} format.

Bu dasturimiz qanday ishlashi haqida qisqacha tanishtirib o'taman.
Bu dasturimiz qanday ishlaydi:

public string RasmiyIsm(string ism, string familiya, bool erkakmi)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

bu metodning vazifasi biz qanday parametdagi tiyplar kiritishimizni belgilaydi

TextInfo myTI = new CultureInfo("en-US",false).TextInfo;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu qatordagi kod orqali biz har qanday string tiypidagi malumotlarni boshqarishga imkon beradi.

if (isMale == true){...}
else {...}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Shart operatori orqali biz Erkak yoki Ayol kishi ekanligini bilishimiz va natijaga ega bo'lamiz.

var mr = $"Mr. {firstName} {lastName}";
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

bu yerda -> $ yordamida string interpolyatsiya qilindi va o'zgaruvchilar kiritildi.

return myTI.ToTitleCase();
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu metod orqali biz kiritilgan string tiypdagi harqanday ma'lumotni Titlecase ko'rinishida chop etadi.

How to declare and use read write properties

Qo'shimcha ma'lumotlarni quyidagi link orqali olishingiz mumkin
TextInfo.ToTitleCase

Image description

Data type haqida qisqacha ma'lumot olishingiz mumkin

Top comments (0)